WYDANIE ONLINE

Przepisy prawa nie regulują kryteriów doboru do zwolnienia. Jak więc nie popełnić błędu i nie przegrać w sądzie pracy?

czytaj więcej »

W szkole podstawowej ograniczenie zatrudnienia może nastąpić, tak jak do tej pory, jedynie do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

czytaj więcej »

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy stanowi realizację obowiązku prawnego.

czytaj więcej »

Mam problem z uzyskaniem zgody na podział klasy liczącej 24 uczniów w tym 1 niepełnosprawny (upośledzenie w stopniu lekkim). Organ prowadzący wyraża zgodę na nauczyciela wspomagającego bez tworzenia klasy integracyjnej (arkusz organizacji szkoły nie pozwala wprowadzić nauczyciela wspomagającego, jeżeli nie jest to klasa integracyjna) - interpretacja rozporządzenia – w klasie integracyjnej 3 do 5 niepełnosprawnych. W sprawozdaniu SIO przy wprowadzeniu oddziału integracyjnego 24 uczniów, 1 z niepełnosprawnością ukazuje się komunikat w formie ostrzeżenia (20 uczniów i przynajmniej 1 niepełnosprawny).

czytaj więcej »

Szkoła może ale nie musi powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to kwestie i wątpliwości związane z ochroną danych osobowych.

czytaj więcej »

Jestem dyrektorem likwidowanego gimnazjum. Chcę od 1 września 2017 r. zlikwidować etat pedagoga, który jest nauczycielem kontraktowym. W chwili obecnej pedagog jest na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy mogę dać mu wypowiedzenie zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. Czy muszę przenosić go w stan nieczynny zgodnie z nowymi przepisami. Czy nauczyciel będący na urlopie dla poratowania zdrowia może być jednocześnie w stanie nieczynnym?

czytaj więcej »

Celem nowego rozporządzenia jest dostosowanie sposobu realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie do nowych typów szkół wprowadzonych w ustawach reformujących system oświaty, nowych ramowych planów nauczania oraz nowych podstaw programowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel