WYDANIE ONLINE

W związku ze stopniowym wygaszaniem gimnazjum można spodziewać się, że dyrektorzy będą zmuszeni do wręczania wypowiedzeń i to nie tylko nauczycielom, ale także pracownikom niepedagogicznym. Zwolnień nie można wykluczyć również w szkołach podstawowych i placówkach innego rodzaju.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły podstawowej z 6 klasami przekształcanej w szkołę z 8 klasami ma obowiązek wręczenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły informacje o przekształceniu szkoły - w terminie do dnia 15 maja 2017 r.

czytaj więcej »

Pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego mają chroniony stosunek pracy. W przekształconym gimnazjum można jednak takiego pracownika przenieść na inne stanowisko w specjalnym trybie przewidzianym w przepisach o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

Jeśli rodzice nie reagują na wysyłane przez sekretarza pisemne upomnienia dotyczące nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, ostatecznym krokiem jest powiadomienie o sytuacji sądu rodzinnego.

czytaj więcej »

Wprowadzana w życie reforma edukacji wprowadza zmiany w zasadach dokumentowania pracy wychowawczej w szkołach. Dotychczas obowiązujące w szkołach programy wychowawcze oraz programy profilaktyczne funkcjonujące jako dwa oddzielne dokumenty, mają zostać zastąpione jednym programem wychowawczo-profilaktycznym.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie określiło warunki przyznania dotacji na podręczniki uwzględniające zmiany wynikające z reformy oświaty.

czytaj więcej »

W nowym rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych przywrócono wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

czytaj więcej »

Szkoła nie powinna dopuszczać możliwości, nawet na pisemną zgodę rodziców, wychodzenia uczniów klasy I-III poza teren szkoły bez opieki, w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę.

czytaj więcej »

wiper-pixel