WYDANIE ONLINE

Pomimo przesunięcia obowiązku szkolnego na rok 2014 utrzymane zostało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcioletnich oraz określona została jednoznacznie sytuacja sześciolatka, którego rodzice nie zapisali wcześniej do szkoły. Dziecko 6-letnie, które nie rozpocznie obowiązku szkolnego, powinno kontynuować przygotowanie przedszkolne. W praktyce oznacza to, że przez dwa lata uczestniczy ono w przygotowaniu przedszkolnym.

czytaj więcej »

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że nie uczestniczy w przygotowywaniu, przeprowadzaniu oraz analizowaniu wyników testów opracowywanych przez inne podmioty, np. ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa. Należy zatem ostrożnie podchodzić do materiałów tego typu udostępnianych w Internecie.

czytaj więcej »

Za dopilnowanie wpisów szczególnych osiągnięć uczniów na świadectwach ukończenia szkoły odpowiedzialny jest jej dyrektor. W szkole powinna zostać opracowana stosowna procedura określająca zasady dokonywania wpisów na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły.

czytaj więcej »

Obowiązkiem nauczyciela szkoły zatrudnionej przez samorząd jest uczestniczenie w egzaminie maturalnym, sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w ramach czasu pracy (do 40 godzin w tygodniu) lub pensum (egzamin maturalny część ustna). Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w dwóch placówkach, a praca w jednej z nich koliduje z pracą w komisji egzaminacyjnej, to nauczyciel powinien uzgodnić z dyrektorem szkoły, w której nie uczestniczy w komisji, kwestie związane z realizacją zajęć w dniu egzaminów lub wystąpić z wnioskiem o urlop bezpłatny.

czytaj więcej »

W Najwyższej Izbie Kontroli powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Wynika z niego, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli, które weszło w życie 27 marca 2013 r. nie zmienia zasad odbywania awansu na wyższe stopnie nauczycieli, a jedynie porządkuje regulacje w tym zakresie.

czytaj więcej »

Wycieczki krajoznawcze nie muszą być organizowane za pośrednictwem biura podróży. Szkoła sama może przygotować i zrealizować taką wycieczkę.

czytaj więcej »

Modne ostatnio e-papierosy pojawiają się także wśród młodzieży szkolnej. O ile jednak zakaz palenia papierosów na terenie szkoły jest powszechnie znany, to przy e-papierosach nie jest to tak oczywiste. Na chwilę obecną brak też przepisów, które regulowałyby te kwestię. Dyrektor ma jednak możliwość wprowadzenia zakazu używania e-papierosów na terenie szkoły do statutu.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o zbadanie sposobu oceny konkursów przedmiotowych w poszczególnych województwach, a także podjęcie działań, które spowodują, że uczniowie biorący udział w konkurach na terenie całej Polski będą mieli poczucie sprawiedliwego traktowania.

czytaj więcej »

Przedszkola niepubliczne działają na podstawie ustawy o systemie oświaty i przyjmują dzieci 3 letnie, a tylko wyjątkowo dzieci – 2,5 letnie. Natomiast opieka nad młodszymi dziećmi (do lat 3) realizowana jest w żłobkach i klubach dziecięcych, które działają na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i może być prowadzona m.in. w formie niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego

czytaj więcej »

Gdy uczniowie i rodzice skarżą się na nauczyciela dyrektor ma obowiązek rozpatrzenia ich zarzutów. Może w tym celu zasięgnąć informacji i opinii o pracy nauczyciela. Przepisy nie wskazują procedury postępowania w takich przypadkach, ale dyrektor powinien zadbać o to, aby wybór metody zbadania sytuacji nie naruszał godności nauczyciela i nie doprowadził do naruszenia jego dóbr osobistych.

czytaj więcej »

W okresie zmian kadrowych w szkołach zdarza się, że pracownicy odpowiedzialni za sprawy kadrowe wzywani są przez dyrektorów do pracy w dni wolne, np. w sobotę. Trzeba jednak pamiętać, że za taką pracę pracownikowi przysługuje dzień wolny.

czytaj więcej »

Nauczyciel może złożyć wniosek o urlop zdrowotny w każdym czasie podczas roku szkolnego. Przepisy nie wskazują konkretnego terminu dla takiego wniosku. Po zakończeniu urlopu nauczyciel powraca na poprzednio zajmowane stanowisko i ma prawo świadczyć pracę na poprzednich warunkach zatrudnienia.

czytaj więcej »

Nie wszystko podczas trwania stażu na stopień awansu zawodowego musi ułożyć się zgodnie z planem, a w praktyce rzadko kiedy staż kończy się w zaplanowanym terminie. Wpływ na długość trwania stażu mają bowiem niektóre nieobecności w pracy, które albo przedłużają staż, albo powodują konieczność jego powtórzenia. Do dyrektora szkoły należy natomiast prawidłowe ustalenie terminu zakończenia stażu.

czytaj więcej »

wiper-pixel