WYDANIE ONLINE

Co roku zmniejsza się pula godzin dla nauczycieli, jaką dysponują dyrektorzy szkół. Z roku na rok obserwujemy bowiem spadek liczby uczniów w szkołach, co z kolei przekłada się na spadek liczby klas i oddziałów, a w konsekwencji oznacza mniej godzin i miejsc pracy dla nauczycieli. Zanim jednak dyrektor zdecyduje się na rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy, warto rozważyć ograniczenie wymiaru zatrudnienia jednemu lub kilku nauczycielom danego przedmiotu. Dzięki temu nauczyciele, mimo że w niepełnym wymiarze zajęć, to jednak zachowają pracę z szansą na przydział dodatkowych godzin, gdy sytuacja w szkołach się poprawi.

czytaj więcej »

Rodzice, którzy nie odprowadzają dziecka pod drzwi szkoły, a jedynie odwożą je samochodem pod bramę szkoły powinni przekazać szkole pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na samodzielne dojście dziecka do szkoły i biorą za nie w tym czasie odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Zmiana Karty Nauczyciela nie mogła obejść się bez ograniczenia prawa do urlopu zdrowotnego. Urlop ten to kość niezgody między dyrektorami szkoły, organami prowadzącymi a nauczycielami. Opracowując nowe przepisy Karty, resort edukacji musiał wziąć pod uwagę sprzeczne interesy wszystkich stron. Wypracowany kompromis nie pozbawia nauczycieli prawa do urlopu zdrowotnego, lecz możliwość skorzystania z niego została ograniczona do roku w całej karierze. Warto wiedzieć, jakie jeszcze warunki będzie musiał spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia w 2014 r.

czytaj więcej »

Rada Ministrów odroczyła podjęcie decyzji w sprawie tzw. ustawy przedszkolnej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Rady Ministrów w lutym, jednak do tej pory nie został przyjęty. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że jeszcze doprecyzowuje pewne kwestie gdyż zmiany, jakie wprowadza ustawa wiążą się ze znacznymi obciążeniami finansowymi dla budżetu państwa. Minister edukacji podkreśla jednak, że projekt nie jest zagrożony i z pewnością niebawem zostanie przyjęty przez Radę Ministrów.

czytaj więcej »

Jeżeli podczas stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają jego zakończenie w planowanym terminie, to staż przedłuża się z mocy prawa. Nauczyciel nie musi występować do dyrektora szkoły na piśmie z prośbą o przedłużenie stażu. Ewentualnie dyrektor szkoły może na piśmie przekazać nauczycielowi informację, o ile został przedłużony jego staż. Jednakże nie jest to obowiązkiem dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Dyrektor może dofinansować pracownikowi czesne za studia. Paragraf, pod którym należy zaksięgować ten wydatek zależy od tego, czy opłaty za studia będą refundowane pracownikowi na podstawie dowodu wpłaty czy pracodawca będzie dokonywał wpłat bezpośrednio na rachunek uczelni.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik rezygnuje z aktywności zawodowej i przechodzi na rentę rodzinną, to nie uzyskuje prawa do jednorazowej odprawy, nie otrzyma także nagrody jubileuszowej, nawet jeśli do jej uzyskania brakuje mu mniej niż 12 miesięcy. Pracownik uzyskałaby te świadczenia, gdyby odchodził z pracy na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

czytaj więcej »

Do 5 maja 2013 szkoły podstawowe z całej Polski mogą zgłaszać się do konkursu edukacyjnego z zakresu oszczędnego gospodarowania wodą w placówkach. Aby wziąć w nim udział wystarczy stworzyć plakat lub film odnoszący się do tej tematyki.Celem projektu jest szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi.

czytaj więcej »

Uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych, nawet jeśli spowodowane jest to reprezentowaniem szkoły w zawodach sportowych lub konkursach, powinien mieć odnotowaną nieobecność przez nauczyciela, który je prowadzi.

czytaj więcej »

Wpisywanie fałszywych danych do dziennika lekcyjnego na temat zajęć, które się nie odbyły lub odbyły się ale w innej formie niż powinny, to lekceważenie przez nauczyciela obowiązujących uregulowań dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej z procesem dydaktycznym. Takie działanie należy kwalifikować jako nierzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym nauczycielowi stanowiskiem, za które grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.

czytaj więcej »

Przedszkole niepubliczne nie powinno finansować wyżywienia z otrzymywanej dotacji. Środki z dotacji powinny zostać przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących statutowej działalności oświatowej, a więc na realizację zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

czytaj więcej »

Środowisko bibliotekarzy ma stworzyć zespół, który przygotuje propozycje dla bibliotek. Jeśli znajdą się rozwiązania, które pozwolą zmodernizować biblioteki szkolne oraz zapewnią współpracę między tymi bibliotekami a bibliotekami publicznymi - to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji gotowe jest zrezygnować z poruszania tematu bibliotek w założeniach do ustawy samorządowej.

czytaj więcej »

Do 22 kwietnia2013 r. Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje dotyczące przyszłości programów "Mleko w szkole" i "Owoce w szkole".

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel odwoływał się od oceny pracy dokonanej przez dyrektora, to okres roku do dokonania kolejnej oceny należy liczyć od oceny dokonanej w postępowaniu odwoławczym.

czytaj więcej »

Umowa na zastępstwo zawierana jest za konkretną osobę na czas trwania jej nieobecności. Jeżeli osoba ta powraca do pracy, to umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta. Zatrudnienie tej samej osoby w zastępstwie innego nieobecnego pracownika wymaga zawarcia nowej umowy o pracę.

czytaj więcej »

wiper-pixel