WYDANIE ONLINE

Przekształcanie gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe wymaga dostosowania warunków bezpieczeństwa do potrzeb młodszych uczniów. Ponadto zarówno w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, jak i szkołach podstawowych w klasach I-III należy zadbać o bezpieczne warunki nauki i pracy w sposób szczególny.

czytaj więcej »

10 maja 2017 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. W kolejnym roku szkolnym w SIO gromadzone będą dane zbiorcze zamiast indywidualnych danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej.

czytaj więcej »

W tym roku uczniowie klas VI otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII, a nie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Co jeszcze przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych?

czytaj więcej »

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zwolnienia od pracy pracownika w celu umożliwienia mu załatwienia prywatnych spraw. Jednak kwestie te można określić w regulaminie pracy.

czytaj więcej »

W przypadku zakupu komputerów na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych szkoła ma obowiązek udostępnić oferty i pełną dokumentację oferentom. W pozostałych przypadkach zasady zamówień powinny określać przepisy wewnętrzne.

czytaj więcej »

Sprawdź dlaczego dyrektor szkoły i każdy inny pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie powinien wykonywać obowiązków służbowych.

czytaj więcej »

Prawo nakazuje dyrektorowi szkoły zasięgać opinii samorządu uczniowskiego w określonych sprawach, ważnych dla uczniów. W związku z tym przedstawiciele samorządu mogą wnioskować o dostęp do informacji publicznych np. wyników kontroli zewnętrznych w szkole.

czytaj więcej »

W szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, stanowisko służby bhp jest stanowiskiem urzędniczym. Obsadza się je w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

czytaj więcej »

wiper-pixel