WYDANIE ONLINE

Każda godzina realizowana ponad pensum jest dodatkowo płatna. Problem pojawia się, gdy nauczyciel z jakichś powodów nie zrealizował zaplanowanych godzin ponadwymiarowych. Wielu dyrektorów nie ma pewności czy za takie godziny należy się wynagrodzenie. Praktyka pokazuje, że organy prowadzące w różny sposób regulują te kwestie, zatem może się zdarzyć, że w jednej szkole nauczyciel będzie miał wypłacone wynagrodzenie za niezrealizowane godziny, a w innej nie.

czytaj więcej »

Przepisy nie zakazują nauczycielce na urlopie macierzyńskim uczestniczenia w komisji egzaminacyjnej np. w ramach egzaminu maturalnego. Powinno mieć to jednak charakter wyjątkowy, być uzasadnione i nie zakłócać korzystania z urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Najnowsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są niekorzystne dla uczniów, bowiem przewidują, że gmina powinna w miarę możliwości zapewnić uczniom bezpłatny transport do szkoły i opiekę oraz, że transport ten może być organizowany z punktów zbiorczych, do których uczniowie muszą dotrzeć na własną rękę. Sprawą tą po raz kolejny ma zająć się NSA.

czytaj więcej »

Sprzęt elektroniczny, komputery czy tablice multimedialne dla szkoły w zamian za wybór podręcznika konkretnego wydawcy - to łapówki, które z jednej strony ograniczają prawo nauczycieli do wyboru podręcznika, a z drugiej zobowiązują rodziców do zakupu droższych książek. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do resortu edukacji, by uczuliła dyrektorów szkół na takie praktyki.

czytaj więcej »

Dyrektor ma obowiązek dopuścić do pracy nauczyciela – społecznego inspektora pracy powracającego z urlopu zdrowotnego. Po powrocie do pracy możliwe jest rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy, jednak należy pamiętać, że społeczny inspektor pracy podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy.

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna, jako pracownia szkolna, musi funkcjonować w strukturach szkoły i być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela - bibliotekarza. Nie można przekazać prowadzenia biblioteki szkolnej np. centrum kultury, choćby biblioteka mieściła się nadal w budynku szkoły.

czytaj więcej »

Praktyka pokazuje, że większość szkół stosuje niewłaściwe przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece szkolnej. Powoduje to, że inwentaryzacje są przeprowadzane w innych terminach niż powinny, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Kilkunastu byłych licealistów złożyło do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjne, w których domagają się zbadania czy brak możliwości odwołania od decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego jest zgodny z Konstytucją.

czytaj więcej »

Na nowej maturze od 2015 r., tak jak obecnie, absolwenci będą mogli przystępować do egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego zarówno w części pisemnej, jak i części ustnej - resort edukacji zweryfikował projekt rozporządzenia o ocenianiu na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej »

Co do zasady, umowę na zastępstwo można rozwiązać za 3-dniowym wypowiedzeniem, jednakże nie jest możliwe wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży. Umowa nauczycielki zatrudnionej na zastępstwo, która jest w ciąży nie będzie przedłużona do dnia porodu, jednakże rozwiąże się dopiero z dniem powrotu nauczycielki zastępowanej do pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole funkcjonuje komitet rodzicielski to nazwę tego organu trzeba dostosować do obowiązujących przepisów, według których organ ten powinien się nazywać – rada rodziców. Zmiana taka wymaga zmiany statutu szkoły.  

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na czas określony, krótszy niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Nauczyciel placówki feryjnej ma prawo korzystać z urlopu wypoczynkowego jedynie w okresie ferii zimowych i letnich. Jeżeli umowa o pracę zawarta z nauczycielem uniemożliwia wykorzystanie urlopu w tych okresach to w dniu rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent pieniężny.

czytaj więcej »

Jeżeli dyrektor uznał, że nauczyciel posiada wystarczające kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć (tzw. zbliżoność) to nie może teraz zmienić zdania. Nauczyciel zachowuje raz nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

czytaj więcej »

Istotą urlopu dla poratowania zdrowia jest udzielnie nauczycielowi płatnego zwolnienia z pełnienia obowiązków zawodowych w celu odzyskania zdrowia i regeneracji sił. W okresie takiego urlopu nauczyciel zobowiązany jest do powstrzymywania się od wykonywania jakichkolwiek zajęć zarobkowych, a więc także od sprawdzania egzaminów gimnazjalnych.

czytaj więcej »

Uwaga na wprowadzające w błąd puzzle - układanka odnosząca się do katastrofy smoleńskiej nie jest pomocą dydaktyczną i nie ma waloru edukacyjnego, bowiem ma na celu manipulowanie opinią dziecka - informuje resort edukacji.

czytaj więcej »

Do 6 maja 2013 r. instytucje, nauczyciele i uczniowie mogą zgłosić swój udział w dwunastej edycji konkursu European Language Label. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które nauczają lub uczą się języków obcych w oryginalny sposób, wykazują się kreatywnością oraz inspirują swoje otoczenie do nowych działań.

czytaj więcej »

wiper-pixel