WYDANIE ONLINE

Jest wiele wakacyjnych zadań i sytuacji, które wymagają od dyrektora zorganizowania pracy szkoły w tym czasie. Za tydzień część 2 – wakacyjne obowiązki dyrektora wynikające z reformy oświaty.

czytaj więcej »

Sprawdź jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi, który korzystał z urlopu zdrowotnego.

czytaj więcej »

Nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy przysługuje odprawa. Bez znaczenia jest fakt późniejszego nawiązania stosunku pracy w szkole prowadzonej przez ten sam organ.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki będą mogli wziąć udział w olimpiadach.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

czytaj więcej »

Przegląd obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków należy przeprowadzić co najmniej raz w roku. Dyrektor ma swobodę w określaniu terminu tej wewnętrznej kontroli. Najlepiej zrobić to właśnie w wakacje, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Szkoła może organizować wypoczynek letni dla dzieci na swoim terenie lub może udostępnić obiekt innemu organizatorowi. Organ prowadzący lub upoważniony przez ten organ dyrektor, mogą udostępnić obiekty i teren szkoły do organizacji w niej wypoczynku letniego.

czytaj więcej »

Jeśli szkoła nie organizuje wypoczynku lub zajęć wynikających ze statutu szkoły, dyrektor nie ma obowiązku zorganizowania opieki uczniom w czasie wakacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel