WYDANIE ONLINE

Prawidłowość zastosowania przesłanek doboru nauczycieli do zwolnienia w oparciu o art. 20 Karty Nauczyciela uzależniona jest od okoliczności konkretnego przypadku. Wybór do zwolnienia nie może mieć jednak nigdy charakteru dowolnego lub dyskryminującego. W pewnych sytuacjach - co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego - pracodawca nie może ograniczać się do stosowania względem nauczycieli wyłącznie jednego, wybranego przez siebie kryterium.

czytaj więcej »

Dla uczestników zielonej szkoły, uczniów gimnazjum, opiekunowie zorganizowali późnym wieczorem imprezę plenerową przy ognisku. Po jej zakończeniu zobowiązali kilku chłopców do uporządkowania terenu a z resztą grupy udali się do miejsca zakwaterowania. Po powrocie chłopców do budynku zauważyli, że ci zachowują się w dziwny sposób. Opiekun zaprowadził uczniów do kierownika ale ci nie chcieli wyjawić przyczyn swojego zachowania. Opiekun, podejrzewając, że prawdopodobnie znajdują się pod działaniem narkotyków poprosił ich o wskazanie substancji, którą zażyli i przekazanie reszty, którą jeszcze posiadają. Uczniowie odmówili.

czytaj więcej »

Nauczyciel może przejść w stan nieczynny po otrzymaniu wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych, a następnie, o ile spełnia warunki określone w przepisach, przejść na świadczenie kompensacyjne. Nauczyciel ma także prawo do odprawy z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne.

czytaj więcej »

Dni wolne od zajęć dydaktycznych są dniami pracy dla nauczycieli i powinni oni wykonywać zadania zlecone przez dyrektora szkoły. To dyrektor decyduje o rodzaju i miejscu realizacji zleconych zadań. Może przykładowo zobowiązać nauczycieli do samokształcenia się we własnym zakresie.

czytaj więcej »

Należności z tytułu podróży służbowych oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. Jeśli w tym okresie, w określonych godzinach, czynności służbowe nie były wykonywane, w rozliczeniu delegacji należy odliczyć te godziny.

czytaj więcej »

Dzieci dwuletnie nie zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym nawet w uzasadnionych przypadkach – taką decyzję podjął rząd, zobowiązując resort edukacji do zmiany projektu tzw. ustawy przedszkolnej.

czytaj więcej »

Dyrektor może przenieść na inne stanowisko tylko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wyrazi zgodę na to przeniesienie (lub sam wystąpi z prośbą o przeniesienie). Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy w trakcie stosunku pracy można przenosić nauczyciela na inne stanowisko, a w praktyce zależy to od potrzeb szkoły.

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel, w tym przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia, powinien otrzymać informację o planowanym przydziale godzin obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a więc równocześnie o wymiarze zatrudnienia lub zmianie warunków pracy w roku szkolnym 2013/2014, do końca maja 2013 r.

czytaj więcej »

Dojazd nauczyciela na nauczanie indywidualne z uczniem mieści się w kategoriach podróży służbowej, gdyż leży w zakresie obowiązków, które nauczyciel realizuje w ramach swojego czasu pracy. Czynności te nauczyciel realizuje poza stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania. W związku z powyższym dyrektor szkoły obowiązany jest wydać nauczycielowi w takiej sytuacji polecenie wyjazdu służbowego i zwrócić koszty takiej podróży.

czytaj więcej »

Rozszerzenie katalogu stanowisk, których nie może zajmować radny wymaga głębszej analizy i nie może zawężać się wyłącznie do jednostek działających w oświacie - tak Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC) argumentował brak działań w kierunku uniemożliwienia łączenia funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego.

czytaj więcej »

Niepubliczne przedszkola protestują przeciwko 6-latkom w szkołach, żądają takich samych dotacji, jak dla przedszkoli publicznych i możliwości bezwarunkowego przyjmowania 2-latków do przedszkoli. MEN nie wycofa się jednak z obniżenia wieku obowiązku szkolnego i zapewnia, że na 100% dotacji będą mogły liczyć także przedszkola niepubliczne.

czytaj więcej »

Dnia 19 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

czytaj więcej »

Zarówno nauczyciel jak i dyrektor szkoły mogą się odwołać od orzeczenia lekarskiego dotyczącego nauczycielskiego urlopu dla poratowania zdrowia. Mają na to 14 dni od jego otrzymania. Trzeba jednak pamiętać, że odwołanie może dotyczyć jedynie treści orzeczenia, czyli np. potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego i terminu jego rozpoczęcia.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły powinien udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

czytaj więcej »

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży obejmuje zarówno zakaz wypowiedzenia, jak i rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli zatem nauczycielka w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę lub powiadomiła pracodawcę o stanie ciąży, rozwiązanie z nią stosunku pracy jest niezgodne z prawem. W konsekwencji wypowiedzenie należy anulować.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich, w ślad za Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę, że nowelizując Kartę Nauczyciela należy doprecyzować zasady ustalania pensum pedagogów, psychologów i logopedów przez organy prowadzące.

czytaj więcej »

Dziesięciu nauczycieli otrzymało łącznie 118.100 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe w okresie od września do grudnia 2011 roku. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała bowiem, że nauczyciele – wbrew przepisom – byli zobowiązani do realizowania 40-godzinnego pensum.

czytaj więcej »

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie mogą być realizowane w ramach godzin karcianych. Godziny te mogą być przeznaczone m.in. na zajęcia opieki świetlicowej lub godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel