WYDANIE ONLINE

Nauczyciele, by uchronić się przed zwolnieniem z pracy często w okresie majowych zmian kadrowych w szkołach udają się na zwolnienia lekarskie i przedstawiają orzeczenie o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Przedstawimy 3 sytuacje, które mogą wystąpić w Państwa szkołach i rekomendowane rozwiązania na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Już we wrześniu 2013 r. organy prowadzące otrzymają 504 mln złotych tzw. dotacji przedszkolnej. Pozwoli to na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 1 zł już od nowego roku szkolnego, a także umożliwi stopniowe zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach, tak by w 2015 roku każdy czterolatek, a w 2017 roku także każdy trzylatek znalazł miejsce w przedszkolu.

czytaj więcej »

Kontrola sanepidu w szkole nie powinna być wcześniej ustalana z dyrektorem szkoły. W dniu kontroli dyrektor powinien tak zorganizować pracę szkoły, aby mógł uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.

czytaj więcej »

Jeżeli po przydzieleniu nauczycielom godzin pensum pozostają wolne godziny, to dyrektor nie musi wykazywać ich jako wakat. Decyzja w tej sprawie należy do dyrektora i żaden przepis nie zobowiązuje go do uzasadniania swojej decyzji w tym zakresie.

czytaj więcej »

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia można nauczycielowi zaproponować zmianę stanowiska pracy, jednak trzeba pamiętać, że nie jest to wypowiedzenie zmieniające – ma bowiem inny charakter i podstawę prawną.

czytaj więcej »

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego, ale nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę - nie chyba, że upłynął już okres usprawiedliwiający rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, a szkoła zatrudnia min. 20 pracowników.

czytaj więcej »

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas wraz z Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej Arcybiskupem Jeremiaszem w dniu 24 kwietnia 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, które z tym samym dniem weszło w życie.

czytaj więcej »

We wrześniu 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. Pierwsze klasy nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Już od 1 września 2013 r. - każda dodatkowa godzina w przedszkolu ma kosztować 1 zł.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie, które zmienia zasady organizowania sprawdzianu i egzaminu maturalnego od 2015 r. Nowa formuła egzaminów ma kłaść większy nacisk na umiejętność analizy informacji, rozumowania i wnioskowania.

czytaj więcej »

W praktyce zdarza się, że gminy przerzucają na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły. Tymczasem ustawa o systemie oświaty nakłada ten obowiązek na gminę. Nie ma zatem podstaw prawnych do zlecania dyrektorowi szkoły obowiązku zapewnienia dzieciom opieki podczas dowozu do szkoły.

czytaj więcej »

Odejście od tworzenia zespołu dla każdego ucznia, rezygnacja z kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających - to główne zmiany w zasadach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach. Mają one ograniczyć ilość tworzonej dokumentacji na rzecz zwiększenia czasu, który nauczyciele specjaliści będą poświęcać na pracę bezpośrednio z uczniami.

czytaj więcej »

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w tej samej szkole, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Zakaz ten dotyczy jednak tylko zatrudniania na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że zawarcie umowy cywilnoprawnej z osobą spokrewnioną jest dopuszczalne.

czytaj więcej »

Jeżeli komisja stypendialna ustaliła wysokość średniej ocen, od której zależy przyznanie stypendium za wyniki w nauce, to każdy uczeń który złoży wniosek o stypendium i uzyska taką średnią ocen oraz posiada minimum ocenę dobrą z zachowania powinien je otrzymać.

czytaj więcej »

Uczniowie potrafią zaskoczyć swoim wyglądem np. ekstrawagancką fryzurą, mocnym makijażem, wyzywającym strojem. Nauczyciele, wychowawcy oraz dyrektorzy szkół mogą wymagać od uczniów stosownego wyglądu i stroju pod warunkiem, że określono to w statucie szkoły. W przeciwnym razie uczeń ma prawo poskarżyć się na każdego pedagoga naruszającego prawa ucznia.

czytaj więcej »

Szkolenia, kursy i inne formy podnoszenia kwalifikacji dla pracowników szkoły mogą być dofinansowywane ze środków własnych placówki. Decyduje o tym dyrektor szkoły, ale przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę przydatność kursu, czy szkolenia w codziennej pracy danego pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel