WYDANIE ONLINE

Zgodnie z nowymi przepisami w szkołach podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie specjalne świetlica jest obowiązkowa. Sprawdź, jak zorganizować zajęcia świetlicowe by były zgodne z aktualnie obowiązującym prawem oraz by uniknąć błędów.

czytaj więcej »

W niektórych przypadkach opinie będą mogły wydawać jedynie poradnie publiczne. Sprawdź, w których sprawach niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie, a co do których nałożono ograniczenia.

czytaj więcej »

Uczniowi, który nie uczęszcza na zajęcia religii/etyki, dyrektor zapewnia uczniowi bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę kierując go na zajęcia wychowawcze lub przekazując pod opiekę określonej osoby.

czytaj więcej »

Możliwe jest udzielenie urlopu uzupełniającego w okresie przerwy świątecznej. Urlopu tego udziela się w pełnych tygodniach roku szkolnego. Nie można go jedynie udzielić w czasie ferii letnich i zimowych, ponieważ w tym okresie nauczyciel ma prawo do bieżącego urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują możliwości przeniesienia realizacji stażu do innej placówki poza przypadkiem zatrudnienia po rozwiązaniu stosunku pracy w szkole dotychczasowej.

czytaj więcej »

W dzisiejszym numerze odpowiadamy na pytanie czy wprowadza się nową podstawę programową dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

czytaj więcej »

Jeżeli osoba pełniąca funkcję ABI nie została odwołana ze stanowiska, to jest nią po 1 września 2017 r. Należy pamiętać by niezwłocznie zaktualizować dane wskazane w zgłoszeniu ABI do GIODO.

czytaj więcej »

wiper-pixel