WYDANIE ONLINE

Dodatek za wieloletnią pracę dla nauczyciela ustala się w zależności od tego, czy pracuje w jednej, czy w kilku szkołach oraz czy wymiar jego etatu przekracza pełny wymiar czasu pracy. Nowozatrudniony nauczyciel nie zawsze musi sobie wypracować prawo do dodatku od nowa. W nowej szkole może bowiem otrzymać dodatek uwzględniający dotychczasowy staż pracy. Przy ustalaniu prawa do dodatku kluczowe są 3 zasady. Znając je bez problemu można ustalić, komu i w jakiej wysokości należy się dodatek stażowy.

czytaj więcej »

Pracownik może być zatrudniony na dodatkowej umowie o pracę z tym samym pracodawcą jeżeli będzie świadczył pracę innego rodzaju niż dotychczasowa i nie przekroczy obowiązujących norm czasu pracy.

czytaj więcej »

Obecnie każdy pracownik, bez względu na liczbę posiadanych dzieci ma prawo do 2 dni płatnego zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Takie rozwiązanie dyskryminuje rodziny wielodzietne. W związku z tym pojawił się pomysł, aby liczba dni zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14 była uzależniona od liczby posiadanych dzieci.

czytaj więcej »

Wydawało się, że to strona samorządowa będzie chciała zablokować zmiany w Karcie Nauczyciela, bowiem wypracowany kompromis dalece odbiegał od zaproponowanych rozwiązań. Samorządy jednak pozytywnie zaopiniowały projekt zmian, zaznaczając przy tym, że niestety proponowane rozwiązania nie mają charakteru zmian systemowych. Zaproponowano także dodatkowe rozwiązania takie, jak urlop na żądanie w placówkach feryjnych.

czytaj więcej »

W Sejmie toczą się prace nad zmianami w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Projekt przewiduje wypłatę trzynastek pracownicom, które z uwagi na korzystanie w 2012 r. z urlopu macierzyńskiego, utraciły prawo do dodatkowego wynagrodzenia za ten rok.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może rozwiązać stosunku pracy ani pogorszyć warunków zatrudnienia pracownikowi wskazanemu przez zarząd organizacji związkowej jako osoba podlegająca szczególnej ochronie stosunku pracy, nawet jeżeli nie ma możliwości dalszego zatrudniania tej osoby.

czytaj więcej »

Dyrektor nie ma obowiązku wskazania nauczycielowi kryteriów, które zadecydowały o wytypowaniu go do rozwiązania stosunku pracy. Kwestie związane z zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych podejmuje samodzielnie i w granicach prawa dyrektor szkoły. Nie musi on zatem uzasadniać decyzji kadrowych nauczycielom.

czytaj więcej »

Organy prowadzące, ustalając opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad 5 bezpłatnych godzin nie muszą już wskazywać ani konkretnych świadczeń, które podlegają opłacie, ani starannej kalkulacji ekonomicznej, z której opłata ta wynika. Możliwe jest zatem ustalenie stałej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzin – tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2013 r. (I OSK 1581/12).

czytaj więcej »

Nauczyciel, który w trakcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę spełni warunki do zatrudnienia go na podstawie mianowania powinien mieć przekształcony stosunek pracy w mianowanie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnił ostatnie warunki. Brak pisemnego potwierdzenia tego przekształcenia należy jak najszybciej naprawić, sporządzając jednak akt mianowania z bieżącą datą.

czytaj więcej »

Pomimo przesunięcia obowiązku szkolnego dla sześciolatków na wrzesień 2014 roku, obowiązek przygotowania przedszkolnego dla 5-latków zostaje utrzymany, co oznacza, że wszystkie dzieci pięcioletnie nadal będą objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dzieci, które w danym roku kalendarzowym skończą 5 lat (zarówno dzieci urodzonych w styczniu jak i w grudniu).

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy żłobkowej, która ma ułatwić rodzicom godzenie pracy z opieką nad dziećmi, przewiduje m.in. zmiany zasad przyznawania dotacji na utworzenie i prowadzenie żłobka oraz rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą zatrudniać dziennych opiekunów.

czytaj więcej »

Nauczycielki, które zdecydują się na nowy urlop rodzicielski utracą odbyty staż i będą musiały realizować go od nowa. Grupa posłów PIS wniosła do sejmu projekt ustawy, który ma zapobiec tej sytuacji.

czytaj więcej »

Plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola powinien być poddawany okresowej kontroli pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu. Kontrola ta powinna być dokonywana co najmniej raz w roku, a z ustaleń kontroli powinien być sporządzony protokół.

czytaj więcej »

Pracownik w wieku przedemerytalnym objęty jest ochroną przed wypowiedzeniem stosunku pracy. W tym okresie pracodawca może jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy takiemu pracownikowi z przyczyn organizacyjnych.

czytaj więcej »

Jeżeli w jednym budynku funkcjonują dwie szkoły, decyzję o tym, która szkoła będzie sprawować trwały zarząd tej nieruchomości, podejmuje organ prowadzący jako właściciel.

czytaj więcej »

Przepisy nie przewidują odrębnych zasad zwalniania od pracy nauczyciela biorącego udział w szkoleniu organizowanym przez OKE. Jeżeli nauczyciel bierze udział w takim szkoleniu we własnym zakresie, to może skorzystać z urlopu bezpłatnego.

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny mający dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców, pracowników i innych osób powinien posiadać upoważnienie do ich przetwarzania.

czytaj więcej »

wiper-pixel