WYDANIE ONLINE

W zależności od tego czy w szkole funkcjonują lub nie oddziały gimnazjalne odmienne będą procedury przenoszeni nauczycieli w stan nieczynny – art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela lub art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. W praktyce w szkołach, placówkach i zespołach będą istniały dwie odmienne regulacje w zakresie ruchu kadrowego w okresie wiosennym w 2018 roku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe będą przechowywane przez 10 a nie przez 50 lat. Od tej zasady będą jednak wyjątki. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak należy postąpić w przypadku kradzieży przez ucznia telefonu komórkowego lub innej rzeczy o znacznej wartości, innemu uczniowi na terenie szkoły lub podejrzenia takiej kradzieży.

czytaj więcej »

W nowych przepisach wielu zasad ochrony danych osobowych nie uregulowano. W związku z tym to dyrektor szkoły, przy udziale inspektora ochrony danych, będzie musiał dookreślić szczegóły postępowania. Sprawdź, co regulować będzie nowa ustawa.

czytaj więcej »

Najpierw należy utworzyć szkołę, a dopiero później włączyć ją do zespołu szkół. Następnie należy dokonać zmian w statucie zespołu szkół.

czytaj więcej »

Nie można wysłać nauczyciela na wycieczkę w czasie ferii w ramach jego obowiązków. Dodatkowe obowiązki wymagają dodatkowej umowy określającej zasady wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Nauczycielowi wezwanemu w charakterze świadka w postępowaniu sądowym, dyrektor ma obowiązek udzielić niepłatnego zwolnienia od pracy. Pracownik powinien przedłożyć wezwanie sądu.

czytaj więcej »

wiper-pixel