WYDANIE ONLINE

Jasne przepisy kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji, obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły, możliwość wglądu do raportu z ewaluacji przez radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły– m.in. takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów o nadzorze pedagogicznym, która wchodzi w życie już 14 czerwca 2013 r.

czytaj więcej »

W wielu organach prowadzących zapadają decyzje o konieczności redukcji etatów w szkołach z powodu braku środków na wynagrodzenia. Powstaje wówczas dylemat, którego nauczyciela można w sposób najmniej problemowy zwolnić z pracy i jak taką decyzję uzasadnić. Niewątpliwie najtrudniej jest rozwiązać stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie. Jednak niezależnie od podstawy zatrudnienia brak środków finansowych nie jest wystarczającą przyczyną do zwolnienia nauczyciela.

czytaj więcej »

Staż w nowym roku szkolnym może rozpocząć nauczyciel, który wprawdzie posiada wymagane przepisami kwalifikacje, ale nie ma przygotowania pedagogicznego. Warunkiem jest jednak uzupełnienie tego przygotowania w trakcie stażu, który trwa do momentu przedłożenia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu z zakresu przygotowania pedagogicznego - świadectwa ukończenia kursu.

czytaj więcej »

Kilka wydań temu pisaliśmy na temat palenia e-papierosów przez uczniów i tego, w jaki sposób można zakazać ich używania na terenie szkoły. Problemem jest jednak to, że przepisy nie zabraniają sprzedaży takich wyrobów osobom niepełnoletnim, mimo że zawierają uzależniającą nikotynę. W praktyce zatem każdy uczeń może swobodnie kupić i korzystać z e-papierosów.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel świadczy pracę w ramach 5 dniowego tygodnia pracy to praca wykonywana w dniu wolnym uzasadnia przyznanie dnia wolnego, a w szczególnych przypadkach - także dodatkowego wynagrodzenia. Zatem dyrektor zobowiązując nauczyciela do świadczenia pracy np. w sobotę, czy niedzielę w ramach dni otwartych szkoły musi się liczyć z tym, że taką pracę musi nauczycielowi zrekompensować.

czytaj więcej »

Na wpłacenie I raty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostało mniej niż 2 tygodnie. Do 31 maja 2013 r. środki te muszą się bowiem znaleźć na koncie funduszu. Nieprzekazanie środków na rachunek funduszu może mieć poważne konsekwencje podatkowe.

czytaj więcej »

Co roku byliśmy przyzwyczajeni do podwyżek nauczycielskich pensji, nawet symbolicznych. Jednak w tym roku, po raz pierwszy od 2008 r., nauczyciele rozpoczną nowy rok szkolny z niezmienionym wynagrodzeniem zasadniczym. Resort edukacji aktualizuje przepisy o wynagradzaniu nauczycieli, lecz podwyżek dla nauczycieli nie będzie.

czytaj więcej »

Dane osobowe uczniów zgromadzone w szkole podlegają ochronie. Jednak rodzice niepełnoletnich uczniów nie muszą podpisywać zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych dziedzinowych swoich dzieci zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej.

czytaj więcej »

Przepisy nie narzucają terminu, w jakim należy odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel zawsze ma prawo do odbycia w wymienionych sytuacjach stażu w wymiarze 9 miesięcy. Zgodę na odbycie stażu w takim wymiarze musi wyrazić dyrektor szkoły. Jeśli dyrektor szkoły nie wyrazi zgody na odbycie stażu w takim wymiarze, staż będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy.

czytaj więcej »

Ułatwienie założenia żłobka lub klubu dziecięcego, obniżenie kosztów prowadzenia tych form opieki nad dziećmi oraz ustalenie jasnych przepisów sanitarno-lokalowych dla tych placówek mają sprawić, że będzie powstawało więcej żłobków i klubów dziecięcych - sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy żłobkowej.

czytaj więcej »

Nie tylko czynni zawodowo nauczyciele, ale także emerytowani mogą być opiekunami na wycieczce szkolnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Szczegółowe warunki dotyczące organizowania wycieczek oraz wyznaczania opiekunów można doprecyzować w regulaminie.

czytaj więcej »

Społeczna inspekcja pracy sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów BHP i przepisów prawa pracy w danym zakładzie. Jeżeli w szkole funkcjonuje taki inspektor, to w trakcie roku powinien przeprowadzać okresowe kontrole. W tym celu ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy oraz żądania określonych informacji i dokumentów.

czytaj więcej »

Jeżeli z powodu zmian organizacyjnych w szkole wymiar zatrudnienia nauczyciela spadnie poniżej połowy etatu, to nie będzie on mógł kontynuować ani rozpocząć stażu na wyższy stopień awansu. Wyjściem z sytuacji jest uzupełnienie pensum.

czytaj więcej »

Nauczyciel zobowiązany jest do uczestniczenia w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego (jeśli nie jest to część ustna) w ramach tygodniowego czasu pracy. Jeżeli jednak nauczyciel ma tak ustalony czas pracy, że świadczy ją tylko w niektóre dni tygodnia, to za pracę w pozostałe dni – także w ramach egzaminu maturalnego – przysługuje mu dzień wolny lub odrębne wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo inna pełnoletnia osoba. Może być nim zatem także rodzic, jeżeli dyrektor wyrazi na to zgodę. Każdy opiekun wycieczki, w tym rodzic, zobowiązany jest wykonywać je rzetelnie i odpowiedzialnie. Także od niego zależy, czy zrealizowany będzie program i harmonogram wycieczki oraz zapewniona opieka i bezpieczeństwo uczestnikom.

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują czym ma się kierować dyrektor przydzielając wychowawstwo klasy i czy konieczne jest, aby wychowawca prowadził określoną ilość godzin zajęć ze swoją klasą. Może się zatem zdarzyć, że wychowawcą danej klasy będzie nauczyciel, który prowadzi z nimi tylko 1 godzinę, ale decyzja w tej sprawie należy do dyrektora.

czytaj więcej »

wiper-pixel