WYDANIE ONLINE

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o zmianach w nadzorze pedagogicznym, które wchodzą w życie już 14 czerwca. Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny – ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. W tym wydaniu omawiamy zmiany, które wejdą w życie od 1 września 2013 r.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy nie określają wprost czasu, przez który obowiązuje dopuszczony przez dyrektora szkoły program nauczania. W praktyce nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole.

czytaj więcej »

W praktyce szkolne świadectwa wypełniają wychowawcy poszczególnych klas, ale co na to przepisy? Otóż nie rozstrzygają tej kwestii, stąd praktyka ta stała się zasadą w większości szkół, a nauczyciele wychowawcy traktują to jako jeden ze swoich obowiązków.

czytaj więcej »

Brak logopedy czy specjalisty przygotowanego do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie zwalnia z obowiązku organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Odpowiedzialność za właściwe udzielanie uczniom pomocy spoczywa na dyrektorze, który ma obowiązek zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną  dla swoich uczniów.

czytaj więcej »

Uczeń, który zgubi legitymację szkolną ma prawo wystąpić do szkoły o wydanie jej duplikatu. Dokument ten powinien być jednak opatrzony informacją, że nie jest oryginałem, a jedynie duplikatem legitymacji.

czytaj więcej »

W związku z biernością resortu edukacji posłowie Solidarnej Polski zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo. Do sejmu wpłynął projekt zmieniający Kartę Nauczyciela. Planowane zmiany nie obejmą jednak m.in. nauczycieli logopedów, dla których wciąż wymiar pensum miałby ustalać organ prowadzący.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają czy i jak powinna być wyposażona osoba zobowiązana do opieki nad uczniami w czasie przewozu ich do i ze szkoły. Jej zadania i sposób sprawowania opieki nad uczniami określa organizator dowozu w ustalonym przez siebie regulaminie. Odpowiednio wyposażona powinna być natomiast osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.

czytaj więcej »

Limit 3 umów na czas określony przewidziany w Kodeksie pracy nie ma zastosowania do nauczycieli. Jeżeli powodem zawarcia takiej umowy jest organizacja nauczania lub konieczność zapewnienia zastępstwa to z jednym nauczycielem można zawierać dowolną ilość takich umów bez obawy, że przekształcą się w umowę na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania musi mieć pełny etat. Jeżeli sam wnioskuje o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia, to nie ma innej możliwości, jak rozwiązać z nim stosunek pracy zawarty na podstawie mianowania i od następnego dnia podpisać z nim umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj więcej »

Z listów, jakie trafiają do Biura Rzecznika Praw Dziecka wynika, że kontrolerzy często w niewłaściwy sposób odnoszą się do kontrolowanych dzieci, nie udzielają im niezbędnych informacji, chcąc jedynie wyegzekwować opłatę za przejazd. Stąd apel Rzecznika o podjęcie działań informacyjnych, uświadamiających i uwrażliwiających osoby dokonujące kontroli biletów i dokumentów uprawniających do ulg w środkach transportu lokalnego na dobro kontrolowanych dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Nauczyciel, któremu od września zmniejsza się wymiar zatrudnienia dostanie także zmniejszoną pensję. Nawet jeżeli teraz złoży wniosek o urlop zdrowotny, gdy ma pełną pensję za pełny etat, to i tak w trakcie urlopu jego wynagrodzenie ulegnie przeliczeniu.

czytaj więcej »

O kartę rowerową będą mogli ubiegać się już nie tylko uczniowie szkoły podstawowej, lecz również inne osoby w wieku od 10 do 18 roku życia. 30 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

czytaj więcej »

Z powodu rozwiązania stosunku pracy zwykle nauczycielom należy się odprawa. Jeżeli dodatkowo ze zwolnieniem zbiegnie się nabycie uprawnień emerytalnych, to należą się dwie odprawy. Nie ma jednak wymogu pisemnego informowania o tym nauczyciela.

czytaj więcej »

wiper-pixel