WYDANIE ONLINE

Prześladowanie przez rówieśników to niszczące doświadczenie, które może mieć wpływ na rozwój psychiczny, społeczny a nawet intelektualny. Im dłużej trwa, tym trudniej zaradzić jego skutkom. Dlatego tak ważne jest udzielenie możliwie szybkiej i fachowej pomocy. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Dnia 4 kwietnia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół. Wprowadza ono zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

czytaj więcej »

Przepisy nie wprowadzają obowiązku zapewnienia opieki nocnej uczestnikom zielonej szkoły. Karta Nauczyciela przewiduje wprawdzie możliwość zobowiązania nauczyciela do pracy w porze nocnej, ale może mieć to miejsce tylko w przypadkach określonych przepisami.

czytaj więcej »

Dyrektor uzyskał informację, że nauczyciel w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia prowadzi intensywną działalność w ramach związku zawodowego. Czy w związku z tym dyrektor może odwołać go nauczyciela z urlopu?

czytaj więcej »

Nauczyciel może być przeniesiony na inne stanowisko w trybie art. 18 ust.  1 Karty Nauczyciela na czas określony.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jakich sprawach dyrektor szkoły współpracuje z kuratorium oświaty, a w jakich ze związkami zawodowymi.

czytaj więcej »

Wygaszane gimnazjum powinno mieć jeden program wychowawczo- profilaktyczny. Aktualne przepisy mówią o 1 programie.

czytaj więcej »

wiper-pixel