WYDANIE ONLINE

Przed 15 czerwca nauczyciele muszą dokonać wyboru podręczników na nowy rok szkolny. Choć nie ma obowiązku corocznej zmiany podręczników - w praktyce nauczyciele muszą wybrać podręczniki na każdy rok szkolny. Wciąż są ku temu powody: nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania mające wpływ na szkolne rozkłady materiału. Od ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące zasad wyboru podręczników szkolnych. 

czytaj więcej »

Jeżeli przed wyjazdem na szkolną wycieczkę ustalono z rodzicami, że wszystkich uczestników wycieczki po jej zakończeniu odbierają rodzice, to uczeń nie może wrócić do domu sam. Jeżeli natomiast uwzględniono możliwość samodzielnego powrotu uczniów do domu a rodzice przed wycieczką złożyli u jej kierownika stosowne oświadczenia, to uczeń może wrócić do domu samodzielnie.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel uzupełnia etat, to nadal pozostaje w stosunku pracy z jednym, macierzystym pracodawcą, a jedynie część godzin realizuje w innej szkole. Dzięki temu może mieć pełen etat i tak powinien być traktowany przy ustalaniu wysokości nagrody jubileuszowej, którą należy obliczyć z uwzględnieniem pełnej pensji nauczyciela.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który w czasie pracy chce załatwić pilne sprawy rodzinne, czy osobiste nie ma możliwości zamiany lekcji z innym nauczycielem ani odpracowania tych godzin. Jeżeli musi się zwolnić z całego dnia lub części godzin to powinien w tym celu złożyć wniosek o urlop bezpłatny.

czytaj więcej »

Przepisy nie zobowiązują nauczyciela do odpracowania zajęć w przypadku nieobecności uczniów w szkole. Nauczyciel natomiast może zostać zobowiązany przez dyrektora szkoły do wykonywania w tym czasie innych zajęć.

czytaj więcej »

Wartość świadczeń rzeczowych finansowanych ze środków ZFŚS do wysokości 380 zł w roku podatkowym jest zwolniona z obowiązku uiszczenia od niej podatku dochodowego. Kwota ta nie ulega zmianie w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców.

czytaj więcej »

Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu przysługuje w okresie faktycznego sprawowania tej funkcji, czyli w okresie stażu. Nie powinien on być zatem wypłacany po zakończeniu stażu np. do czasu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, czy egzaminu, albo do dnia nadania wyższego stopnia awansu. Jednak w praktyce decyduje o tym organ prowadzący.

czytaj więcej »

W 2013 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć blisko 180 milionów złotych. To aż o 52 mln złotych więcej niż w zeszłym roku. Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych utrzymano zwiększony do 539 zł próg dochodów na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników. Projekt Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" został 23 maja przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Studenci 1. roku studiów będą mogli otrzymywać stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej. Kryterium przyznania stypendium mają być wyniki uzyskane na maturze lub w trakcie rekrutacji. Takie zmiany wynikają z założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym.

czytaj więcej »

Procedury tworzenia arkuszy egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są dobrze skonstruowane. Błąd w arkuszu zadania z informatyki na tegorocznym egzaminie maturalnym wynikł z błędu przy przepisywaniu zadania, nie zaś z powodu błędnego przygotowania jego treści przez autorów i recenzentów. Poprawność procedur opracowywania arkuszy egzaminacyjnych wykazuje resort edukacji w swoim komunikacie.

czytaj więcej »

Dokumentację związaną z ocenianiem ucznia dyrektor może udostępnić rodzicowi tylko do wglądu. Rodzic nie może żądać wydania mu takiej dokumentacji. Przepisy nie przewidują bowiem możliwości wydania dokumentacji związanej z ocenianiem ucznia.

czytaj więcej »

O tym, w jakim terminie należy powiadomić uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego powinien rozstrzygać statut szkoły. Można w nim przykładowo zapisać, że informacja taka zostanie przekazana na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Jakakolwiek dyskryminacja w szkole jest zakazana. Dotyczy to także kwestii zatrudniania nauczycieli. Nie może mieć bowiem miejsca sytuacja, w której na wniosek jednego nauczyciela, innemu pedagogowi z uprawnieniami emerytalnymi odbiera się godziny po to, aby temu innemu nauczycielowi uzupełnić pensum.

czytaj więcej »

Od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu związanego z narodzinami jednego dziecka wzrośnie z 26 do 52 tygodni. Rodzice, którzy od razu zdecydują się na urlop w pełnym wymiarze, będą otrzymywać przez cały ten okres 80% zasiłku macierzyńskiego. Nowe przepisy zmieniają także brzmienie Karty Nauczyciela w zakresie dotyczącym urlopu uzupełniającego. 

czytaj więcej »

W skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających w tej szkole, bez względu na przynależność i funkcję związkową kandydata na dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel