WYDANIE ONLINE

Do 15 czerwca dyrektor szkoły musi podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników na następny rok szkolny. Nim jednak nauczyciele wybiorą podręczniki, dyrektor dopuszcza do użytku zaproponowane przez nich programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania. Trzeba jednak pamiętać, że 2013 r. wybór programów odbywa się na nowych zasadach.

czytaj więcej »

Urlopy zdrowotne, zwolnienia lekarskie, które ciągną się od początku maja, czyli od momentu, kiedy w szkołach były podejmowane decyzje kadrowe komplikują ustalenie, kto będzie uczył danego przedmiotu w nowym roku szkolnym. Niestety coraz częściej w kwestie pracownicze ingerują organy prowadzące, narzucając dyrektorom podejmowanie określonych decyzji.

czytaj więcej »

Na kilkudniowej wycieczce szkolnej nie trudno o zniszczenia wyposażenia autokaru, czy też ośrodków, w których nocują uczestniczy wycieczki. Za szkody małoletnich uczniów odpowiadają nie tylko rodzice. Odpowiedzialny jest także ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad nimi i tylko wtedy, gdy nadzoru tego nie wykonywał starannie.

czytaj więcej »

Wymóg 20-letniego stażu pracy wyłącznie w określonych placówkach, bez uwzględnienia świadczenia pracy na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w placówkach niewymienionych w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, jest zgodny z Konstytucją.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na petycję nauczycieli w sprawie czasu pracy nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, potwierdziło, że nie planuje zmiany Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim pozostawia w kompetencji organu prowadzącego ustalanie wymiaru pensum na powyższych stanowiskach.

czytaj więcej »

Przeciwko wprowadzeniu zajęć wychowanie do życia w rodzinie do przedszkoli i najmłodszych klas szkoły podstawowej w piątek, 31 maja 2013 r., przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej protestowali przedstawiciele i sympatycy Prawicy Rzeczypospolitej. W odpowiedzi, resort edukacji wydał komunikat, w którym informuje, że nie planuje zmian w zasadach organizacji zajęć WDŻ, w tym nie zamierza wprowadzać ich do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.

czytaj więcej »

Większość pytań zadawanych podczas konkursu na stanowisko dyrektora szkoły dotyczy zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju szkoły. Zatem kandydat na dyrektora szkoły powinien bardzo dobrze tę koncepcję znać i umieć rozwinąć oraz uzasadnić wszystkie zawarte w niej planowane działania.

czytaj więcej »

Nie wystarczy posiadać w szkole i przedszkolu zeszytu lub dziennika wpływu i wypływu dokumentu. Szkoła i przedszkole, jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, powinny posiadać Biuletyn Informacji Publicznej oraz instrukcję kancelaryjną.

czytaj więcej »

Jeżeli nie udało się Państwu wręczyć nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy do końca maja nic straconego – można to zrobić rozwiązując stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia należy jednak wypłacić nauczycielowi odszkodowanie.

czytaj więcej »

Brak poświadczenia przez kandydata zgodności z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata jest uchybieniem powodującym odmowę dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

czytaj więcej »

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny do czasu jego zakończenia pozostaje zatrudniony w szkole, co oznacza, że jest objęty przepisami ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z tym, mimo przebywania w stanie nieczynnym może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

czytaj więcej »

Z różnych przyczyn zaplanowane wcześniej godziny ponadwymiarowe mogą się nie odbyć. Wówczas, mimo że nauczyciel był gotowy żeby świadczyć pracę, nie otrzyma wynagrodzenia za te godziny. Przysługuje ono bowiem jedynie za godziny faktycznie zrealizowane.

czytaj więcej »

wiper-pixel