WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak rozliczyć urlop nauczyciela szkoły feryjnej, jeśli nie wykorzystał on w pełni przysługującego mu urlopu.

czytaj więcej »

Poznaj najważniejsze zasady wydawania duplikatów świadectw zgodne z przepisami rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronie internetowej „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Ponadto zachęca do sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

czytaj więcej »

Jeśli dyrektor szkoły w wewnętrznych przepisach nie ureguluje tej kwestii, pracownik usprawiedliwia nieobecność osobiście, telefonicznie, drogą pocztową lub przez inną osobę. Za datę zawiadomienia drogą pocztową przyjmuje się datę stempla pocztowego. Usprawiedliwienie nieobecności nie musi być natychmiastowe.

czytaj więcej »

Oświadczenie o sytuacji socjalnej do celów ZFŚS musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych jeżeli osoba uprawniona przekazuje tzw. dane wrażliwe np. o stanie zdrowia.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy z rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli można sfinansować szkolenie RODO i szkolenie bhp dyrektora i nauczycieli.

czytaj więcej »

Liczba uczniów w klasie, do której będzie uczęszczało dziecko z autyzmem, zależeć będzie od rodzaju oddziału, tj. czy jest to oddział specjalny, integracyjny czy ogólnodostępny.

czytaj więcej »

wiper-pixel