WYDANIE ONLINE

Choć procedura wystawiania ocen na koniec roku może wydawać się prosta, bardzo często w szkołach oceny są wystawiane niezgodnie z prawem. Z myślą o ułatwieniu wywiązania się z tego zadania przedstawiamy 9 najczęściej popełnianych błędów przez nauczycieli i dyrektorów szkól, wraz ze wskazówkami, jak ich uniknąć na przyszłość.

czytaj więcej »

Do 25 czerwca 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym tj. zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie. Na realizację programu przewiduje się wstępnie kwotę 30 mln zł. Kwota ta może ulec zwiększeniu w zależności od liczby i jakości złożonych wniosków.

czytaj więcej »

Nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa posiadający odpowiednie kwalifikacje nie musi odbywać kursów, które dadzą mu zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej »

W piątek, 7 czerwca 2013 r. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki badania nad czasem pracy nauczycieli. Wynika z niego, że nauczyciel, wbrew medialnym opiniom, pracuje więcej niż przewidują to przepisy - średnio prawie 47 godzin tygodniowo. Resort edukacji z wyników wyciąga jeden wniosek - trzeba zwiększyć zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony do 30 czerwca w praktyce, poza feriami zimowymi, nie miał możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze. W związku z tym w chwili rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

czytaj więcej »

Jeżeli, zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek funkcyjny za wychowawstwo nie jest wypłacany za wakacje i inne okresy, kiedy nauczyciel nie świadczy pracy związanej z przyznanym dodatkiem, to w wynagrodzeniu urlopowym nie powinno się go uwzględniać.

czytaj więcej »

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mają nienormowany czas pracy co oznacza, że nie muszą spędzać średnio 8 godzin dziennie w szkole. Jednak zgodnie z Kartą Nauczyciela - tak jak każdy nauczyciel – dyrektor szkoły powinien wypracować 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Nie mogą mieć jednak miejsca sytuacje, w których dyrektora nie można w godzinach pracy szkoły zastać na jej terenie, albo że odpracowuje on swoją nieobecność wieczorami, czy też w weekendy.

czytaj więcej »

Dyrektor ma różne możliwości zdyscyplinowania nauczyciela, który nie wywiązuje się z obowiązków, jakie nakłada na niego nadzór pedagogiczny - począwszy od uwzględnienia tego w ocenie jego pracy, poprzez nieprzyznanie mu dodatku motywacyjnego aż po odpowiedzialność dyscyplinarną. Warto jednak zacząć od rozmowy z nauczycielem i uświadomić mu konsekwencje takiego zachowania.

czytaj więcej »

Przepisy Karty Nauczyciela nie zobowiązują nauczyciela do odpracowania obowiązkowych lekcji w sytuacji, gdy wypadają one w dni wolne od zajęć dydaktycznych lub dni wolne od pracy. Nie może to mieć jednak wpływu na realizację podstawy programowej.

czytaj więcej »

Resort edukacji przypomina, że prawo uczniów do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejnego i autobusowego, poświadcza legitymacja szkolna. MEN apeluje o zachowanie szczególnej staranności przy wydawaniu nowych legitymacji szkolnych oraz przy przedłużaniu terminu ważności wydanych już dokumentów

czytaj więcej »

Nauczyciel, któremu w maju wręczono wypowiedzenie stosunku pracy może do końca okresu wypowiedzenia, czyli do 31 sierpnia skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. W takim przypadku, mimo zalecenia przez lekarza leczącego nauczyciela dłuższego urlopu, ulega on odpowiedniemu skróceniu.

czytaj więcej »

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w trakcie trwania stażu może nie tylko skomplikować procedurę awansową ale także zniweczyć odbyty do tej pory staż. W takiej sytuacji są nauczyciele stażyści, którzy nie mogą w nowym miejscu pracy kontynuować stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który w trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu jest nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, czy zdrowotnego musi się liczyć z tym, że awansuje później, niż zostało to zaplanowane. W praktyce nauczyciel będzie także musiał poczekać na wyższe wynagrodzenia, które wiąże się z awansem.

czytaj więcej »

wiper-pixel