WYDANIE ONLINE

Zestawienie klasyfikacji rocznej powinno obejmować tylko roczne oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczycieli.

czytaj więcej »

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 5 marca 2013 r. nie wprowadza zmian związanych z umieszczaniem adnotacji o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów.

czytaj więcej »

W tym roku upływają 24 miesiące od dnia zawarcia umów o pracę na czas określony, po których zakończeniu wydaje się świadectwo pracy na nowych zasadach. Decydująca jest tutaj data zawarcia umowy, która musi przypadać po 21 marca 2011 r. Nie zawsze jednak upływ 24-miesięcznego okresu od zawarcia pierwszej umowy na czas określony oznacza obowiązek wydania świadectwa, są bowiem pewne wyjątki, kiedy świadectwo wydaje się dopiero po zakończeniu stosunku pracy.

czytaj więcej »

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych to zadanie w wielu szkołach obciążone niezwykle dużym stresem - od ilości przyjętych uczniów zależy bowiem ostateczna liczba etatów w kolejnym roku szkolnym. Przedstawiamy 6 zasad sprawnej i poprawnej rekrutacji uczniów, dotyczących m.in. ochrony danych osobowych, archiwizacji podań o przyjęcie do szkoły oraz realizacji obowiązku szkolnego.

czytaj więcej »

Dyrektor CKE w komunikacie z 12 czerwca 2013 r. podał do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015.

czytaj więcej »

Przedszkola za złotówkę, zapewnione miejsce dla każdego przedszkolaka, możliwość zwolnienia rodziców w całości lub w części z opłat za wychowanie przedszkolne oraz przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola tworzące zespół ze szkołą podstawową - m.in. takie zmiany ma przynieść tzw. ustawa przedszkolna uchwalona 13 czerwca 2013 r. przez sejm.

czytaj więcej »

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał uzupełnienie Komunikatu z 2 maja 2012 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014.

czytaj więcej »

Od 17 czerwca 2013 r. pracownicy mogą korzystać z urlopów rodzicielskich, które łącznie z urlopami macierzyńskimi dają możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem przez cały pierwszy rok jego życia. Pracownicy, którzy przed tym dniem zakończyli korzystanie z urlopów macierzyńskich, tylko do dziś - 24 czerwca 2013 r. mogą złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, co pozwoli im na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej »

Szkoła na mocy porozumienia z gminą może organizować zajęcia wychowania fizycznego w gminnych obiektach sportowych Ważne jest to, aby podczas drogi do takiego obiektu, w trakcie zajęć oraz w czasie powrotu do szkoły uczniom towarzyszył nauczyciel, sprawując nad nimi opiekę.

czytaj więcej »

W czerwcu należy obliczyć i wypłacić wynagrodzenie za pracę oraz jednocześnie wynagrodzenie urlopowe – 29 i 30 czerwca rozpoczyna się bowiem już urlop wypoczynkowy nauczycieli. Do tego należy także rozliczyć godziny ponadwymiarowe – raz za dni przepracowane, dwa za dni urlopu wypoczynkowego. Obliczeń tych nie ułatwiają przepisy, które nie wskazują, jak liczyć pensję za ostatnie dni czerwca.

czytaj więcej »

Obserwując obecne zwyczaje praktykowane na zakończenie roku szkolnego, można sobie zadać pytanie – gdzie przebiega granica pomiędzy zwykłym podziękowaniem za trud włożony w edukację uczniów, a gdzie zaczyna się manipulacja i chęć pokazania kogo stać na większy prezent dla nauczyciela i dyrekcji. Praktykowany niegdyś zwyczaj wręczania na koniec roku szkolnego symbolicznego kwiatka dawno odszedł w zapomnienie. Zaczyna się wyścig – który uczeń, czy która klasa ufunduje nauczycielowi lepszy, większy, droższy prezent. Tu pojawia się kolejne pytanie - czego będą potem oczekiwać od obdarowanego nauczyciela?

czytaj więcej »

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły należy wpisać numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

czytaj więcej »

W trakcie urlopu zdrowotnego nauczyciela jego godziny mogą być rozdzielone pomiędzy innych pracowników. Można także zatrudnić nauczyciela na zastępstwo. Jednak po powrocie z urlopu, nauczyciel musi mieć zapewnione takie same warunki pracy, co przed pójściem na urlop. Zmiana w tym zakresie wymaga natomiast jego zgody.

czytaj więcej »

Nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym, nawet cały rok, otrzyma świadczenie urlopowe w pełnej wysokości, czyli w kwocie 1.093, 93 zł. To jednak nie wszystkie sytuacje, w których mimo nieświadczenia pracy nauczyciel otrzyma pełne lub proporcjonalne świadczenie urlopowe.

czytaj więcej »

Zbliża się okres awansu zawodowego. Nauczyciele stażyści będą przystępować do postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego. Na aktach nadania stopnia awansu zawodowego należy przystawić pieczęć urzędową. Ponieważ dyrektor szkoły jako organ w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nie ma prawa do używania pieczęci urzędowej zatem akty nadania na stopień kontraktowego nie będą zawierały odcisku pieczęci urzędowej dyrektora szkoła.

czytaj więcej »

Przypominamy, że 14 czerwca 2013 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym. Wprowadza ona nowe zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej w szkołach.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który w jednym roku szkolnym miał ograniczony wymiar zatrudnienia a w kolejnym, zamiast rozwiązania stosunku pracy i pobrania odprawy pieniężnej, wybrał przejście w stan nieczynny będzie otrzymywał wynagrodzenie liczone z pełnego etatu.

czytaj więcej »

Zdarza się, że po podjęciu decyzji kadrowych pojawiają się jednak wolne godziny dla nauczyciela, któremu w maju wręczono wypowiedzenie stosunku pracy. W takim przypadku - jeżeli nie doszło jeszcze do rozwiązania stosunku pracy, to za zgodą nauczyciela, pracodawca może cofnąć wypowiedzenie. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wówczas wyrazić zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel