WYDANIE ONLINE

Poznaj szczegóły zagadnień dotyczących administratora i inspektora danych osobowych. Odpowiadamy na pytania Czytelników.

czytaj więcej »

Nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu po 1 września 2018 r. Sprawdź, jaka jest w tej sytuacji prawidłowa data otwarcia stażu.

czytaj więcej »

Przepisy nie nakładają na nauczycieli obowiązku pełnienia nocnych dyżurów. Jeśli jednak zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki wymagać będzie sprawowania opieki w nocy, to kierownik wycieczki, w porozumieniu z dyrektorem szkoły może wpisać dyżury nocne do zadań opiekunów.

czytaj więcej »

Pożyczki mieszkaniowe – jako element działalności socjalnej – mogą być przyznawane z uwzględnieniem kryteriów socjalnych. Nie można uzależnić możliwości ubiegania się o pożyczkę od okresy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę.

czytaj więcej »

Sprawdź, jaki tryb rozwiązania stosunku pracy należy wpisać w świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy do wniosków o świadczenia z ZFŚS powinny być dostarczane faktury, zaświadczenia lekarskie na podstawie których dyrektor ocenia zasadność przyznania pomocy socjalnej.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora umieścić wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez diagnozę pracy przedszkola.

czytaj więcej »

wiper-pixel