WYDANIE ONLINE

Większość nauczycieli zatrudnionych do końca czerwca nie miało możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie trwania zatrudnienia, w związku z tym należy wypłacić ekwiwalent. Najwięcej trudności, przy obliczaniu jego wysokości, sprawia wliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W tekście znajduje się praktyczna rada, która pomoże poprawnie uśrednić te godziny i wypłacić ekwiwalent w odpowiedniej wysokości.

czytaj więcej »

W okresie wakacyjnym w wielu szkołach odbywają się remonty prowadzone przez zewnętrzne firmy budowlane. Niezależnie od tego, czy dyrektor będzie wówczas w pracy, czy nie ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole i na jej terenie. Jednak z chwilą protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność ta przechodzi na wykonawcę robót.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który z dniem 31 sierpnia 2013 roku przestanie zajmować stanowisko dyrektora szkoły, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpocznie z dniem 1 września 2013 roku.

czytaj więcej »

Najnowsza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. przesądziła o możliwości rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia. Co ważne, jeszcze w tym roku można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na takim urlopie!

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2013 r. pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp w szkołach i placówkach oświatowych muszą spełniać pełne wymagania kwalifikacyjne. Dnia 30 czerwca 2013 r. skończył się bowiem 8-letni okres przejściowy, zgodnie z którym funkcje w służbach bhp mogły pełnić osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji.

czytaj więcej »

Dyrektor ma obowiązek zwolnić nauczyciela od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

czytaj więcej »

Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Jeżeli pracownik udokumentuje staż pracy z opóźnieniem to niezwłocznie, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów należy wypłacić należną mu nagrodę.

czytaj więcej »

Urlop wychowawczy nauczyciela powinien się skończyć w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, a jeżeli nauczyciel ma zaległy urlop wypoczynkowy to urlop wychowawczy powinien się zakończyć w dniu zakończenia zajęć lekcyjnych. Nie ma innej możliwości zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela.

czytaj więcej »

Sposób obliczania i dokumentowania dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien określać regulamin. Poza tym powinien określać także częstotliwość przedkładania takiego oświadczenia, a także sposób weryfikowania prawdziwości oświadczeń.

czytaj więcej »

Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powoduje konieczność wprowadzenie zmian w statucie szkoły podstawowej. Do oddziału przedszkolnego mają bowiem zastosowanie przepisy określone w ramowym statucie publicznego przedszkola.

czytaj więcej »

W przypadku nieobecności dyrektora, w posiedzeniu komisji ds. awansu zawodowego, może go zastąpić wicedyrektor. Jednak, aby było to możliwe, wicedyrektor powinien otrzymać od dyrektora odpowiednie pełnomocnictwo. Dokument ten powinien wskazywać jakie sprawy objęte są tym pełnomocnictwem (np. w prawach objętych przedmiotem działania szkoły), kiedy (np. w okresie nieobecności dyrektora szkoły) oraz termin jego wygaśnięcia (np. na czas powierzenia stanowiska wicedyrektora).

czytaj więcej »

Ponad rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do „trzynastki” w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z konstytucją. Dopiero jednak niedawno doczekaliśmy się nowelizacji przepisów o „trzynastkach” będącej konsekwencją tego wyroku. Nowelizacja została już podpisana przez Prezydenta i czeka na publikację w dzienniku ustaw.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy przedszkolnej, zgodnie z którą od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina w przedszkolu ma kosztować złotówkę. Dwa lata później przedszkola niepubliczne dostaną taką samą dotację jak placówki publiczne, a rok później – od 1 września 2016 r. wejdzie w życie kolejna zmiana, na mocy której oddziały przedszkolne staną się przedszkolami.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przewidują awans zawodowy z tzw. ścieżki dyrektorskiej jedynie na stopień nauczyciela dyplomowanego.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może rozwiązać z nauczycielem stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Chcąc ukarać nauczyciela dyrektor powinien powiadomić komisję dyscyplinarną dla nauczycieli o uchybieniu godności zawodu przez nauczyciela.

czytaj więcej »

Pracownik, który nie będąc uprawnionym do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia i je otrzymał, wzbogacił się bez podstawy prawnej. W takim przypadku można domagać się zwrotu tego świadczenia, również w drodze sądowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel