WYDANIE ONLINE

Pensja i świadczenie urlopowe z ZFŚS oraz dofinansowanie do wypoczynku z tego funduszu – razem nawet kilka tysięcy złotych - może dostać każdy nauczyciel na wakacje. Pracownicy niepedagogiczni dostaną mniej, bo nie mają prawa do świadczenia urlopowego. Mogą za to dostać dofinansowanie nie tylko do własnego wypoczynku, ale także do wakacji swoich dzieci i innych członków rodziny. Jednak i tu nie ma równości – każdy może bowiem dostać inne dofinansowanie, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i sytuacji socjalnej.

czytaj więcej »

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

czytaj więcej »

Najważniejszą zasadą dotyczącą egzaminów poprawkowych w szkole podstawowej jest umożliwienie uczniom przystępowania do nich począwszy od klasy IV. Wszystkie ustalenia związane z ich przeprowadzaniem, powinny być zawarte w określonych w statucie szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego.

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy wykorzystali już w karierze więcej niż 1 rok urlopu dla poratowania zdrowia i jeszcze w tym roku nie zawnioskują o kolejny urlop zdrowotny, nie będą mogli już nigdy z niego skorzystać. Zaostrzone także zostaną konsekwencje za wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego.

czytaj więcej »

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, które corocznie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły (lub radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, jeżeli nie powołano rady szkoły), mogą zostać ustalone w dzień po klasyfikacji końcoworocznej.

czytaj więcej »

Jeżeli nie ma pewności, czy dany przedmiot będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym, ani jaki będzie wymiar etatu nauczyciela, który prowadzi dane zajęcia, nie można zawrzeć z nim umowy o pracę na czas określony. Jest ona dozwolona tylko w dwóch przypadkach – w celu zastępstwa i z przyczyn dotyczących organizacji nauczania.

czytaj więcej »

Od wygrania przez rodziców byłego już ucznia milionowego odszkodowania za wypadek na szkolnej wyciecze, odpowiedzialność szkoły, dyrekcji i organu prowadzącego nabrała nowego wymiaru. Czy zapoczątkuje to serię pozwów tego typu? Czy skończy się przymykanie oczu na niesprawne szkolne autobusy, pijanych opiekunów i organizatorów wakacyjnych wyjazdów?

czytaj więcej »

Zgodnie z aktualną propozycją MEN z dnia 26 czerwca 2013 r., tylko nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie nowych przepisów Karty Nauczyciela nie wykorzystają min. roku urlopu dla poratowania zdrowia, będą mieli prawo do urlopu na nowych zasadach. Nie dotyczy to jednak nauczycieli, którzy złożą wniosek o urlop dla poratowania zdrowia do 31 grudnia 2013 r. lub w dniu 1 stycznia 2014 r. będą aktualnie przebywać na urlopach zdrowotnych.

czytaj więcej »

47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, wykorzystywanego nie tylko w ferie, lecz także w dni wolne od zajęć, jednakże bez prawa do urlopu na żądanie - tak MEN zamierza ukształtować urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych od 1 stycznia 2014 r. Z kolei przy pierwszej pracy nauczyciel otrzyma 30 dni urlopu.

czytaj więcej »

Wyższe dotacje dla przedszkoli, wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty będą rozdzielone pomiędzy gminy do dnia 2 września 2013 roku - tak wynika z projektu rozporządzenia, które określa zasady udzielania i rozliczania tych dotacji.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel pozostaje w stosunku pracy i nie dochodzi do jego rozwiązania to za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w ferie zimowe i letnie nie można wypłacić nauczycielowi ekwiwalentu pieniężnego. W takim przypadku należy udzielić mu urlopu uzupełniającego w trakcie roku.

czytaj więcej »

W wynagrodzeniu wakacyjnym nauczyciela nie uwzględnia się wynagrodzenia urlopowego (w tym średniej z godzin ponadwymiarowych) wypłaconego w czasie ferii zimowych.

czytaj więcej »

Przy ubieganiu się o świadczenia z ZFŚS istotne znaczenie ma data złożenia wniosku o wypłatę, a nie data jego realizacji. Nawet bowiem gdy pracownik składa wniosek, a następnie rozwiązuje stosunek pracy – ma prawo otrzymać świadczenie, mimo że w dniu wypłaty nie jest już pracownikiem szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który przechodzi w stan nieczynny do 28 lutego 2014 r., po jego zakończeniu nie będzie mógł skorzystać z urlopu wychowawczego. Przysługuje on bowiem tylko w trakcie trwania stosunku pracy. Tymczasem po upływie 6-miesięcznego stanu nieczynnego stosunek pracy wygasa a wraz z nim uprawnienia pracownicze.

czytaj więcej »

W pracach zespołu orzekającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej bierze udział m.in. jej dyrektor, psycholog, pedagog oraz lekarz. Psychiatra dziecięcy może wchodzić w skład zespołu, gdy jego udział jest niezbędny.

czytaj więcej »

wiper-pixel