WYDANIE ONLINE

W wakacje trwają uzupełniające nabory do szkół i przedszkoli. Dyrektorzy tych placówek, od zakończenia roku szkolnego i nie mają chwili wytchnienia. Na urlop pójdą dopiero, gdy zapewnią placówce odpowiednią liczbę uczniów, stąd nabór uzupełniający ma dla nich tak duże znaczenie.

czytaj więcej »

Rząd w tym roku chce przekazać samorządom 500 mln złotych na edukację przedszkolną, zaś samorządowcy kwestionują sposób przekazania tych środków. Ich zdaniem powinno to nastąpić nie w formie dotacji, a zwiększenia dochodów własnych lub subwencji. Zaproponowana ustawą przedszkolną forma przekazania środków powinna być, zdaniem samorządowców, zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Nawet za mniej niż 90 zł można zostać opiekunem kolonii. Taką możliwość daje odbycie internetowego kursu w systemie e-learningowym. Niektóre firmy oferują możliwość zdobycia kwalifikacji opiekuna już w 3 dni! Nikt jednak nie sprawdza, czy osoba kończąca taki kurs ma doświadczenie i odpowiednie umiejętności by zostać opiekunem kolonii.

czytaj więcej »

Nauczyciel w stanie nieczynnym nie ma możliwości skorzystania z urlopu w ferie zimowe, dlatego w dniu wygaśnięcia stosunku pracy należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany w danym roku urlop. W praktyce będzie to świadczenie za 10 dni urlopu.

czytaj więcej »

Nauczyciel może przejść w stan nieczynny po otrzymaniu wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych, a następnie, o ile spełnia warunki określone w przepisach, przejść na świadczenie kompensacyjne. Taki nauczyciel ma prawo do odprawy z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne.

czytaj więcej »

To już kolejny rok, w którym blisko 7 tys. nauczycieli straci pracę. Fala bezrobotnych zasili urzędy pracy we wrześniu, bo większość umów z nauczycielami rozwiąże się z końcem sierpnia. Resort pracy, od początku roku, mobilizuje samorządy, aby wspierały nauczycieli w znalezieniu pracy i przekwalifikowaniu zaś resort edukacji planuje przeznaczenie na ten cel środków unijnych.

czytaj więcej »

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 935 szkołach wskazują, że 102 z nich łamie przepisy zawierając umowy z wydawcami, które zobowiązują je do wyboru wskazanych ofert podręczników. W 311 skontrolowanych szkołach stwierdzono przypadki zawierania umów z tytułu których szkoły otrzymywały od wydawcóww formie darowizny, użyczenia lub porozumienia różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, komputerowy czy multimedialny.

czytaj więcej »

Nauka w klasie terapeutycznej jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy czym klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych. Rodzice niepełnoletniego ucznia muszą wyrazić zgodę na objęcie dziecka tą formą pomocy. Wymagane jest również uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ucznia pomocą w tej formie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej wśród najmłodszych uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. Nie przewiduje również zmian w zakresie treści nauczania i organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Polscy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w tych zajęciach począwszy od klasy V szkoły podstawowej, czyli w wieku 11 lat.

czytaj więcej »

Komitet Stały Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. przyjął i rekomendował Radzie Ministrów założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

czytaj więcej »

Nauczyciel szkoły feryjnej niezależnie od ilości zawartych umów o pracę w danej szkole nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za więcej niż 56 dni urlopu. Jeżeli wyliczenia przekraczają ten limit – wymiar urlopu obliczony na potrzeby wypłaty ekwiwalentu trzeba obniżyć.

czytaj więcej »

Nauczyciel podejmujący swoją pierwszą pracę w szkole feryjnej, którego okres zatrudnienia upłynął przed rozpoczęciem ferii szkolnych, nie otrzyma ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, gdyż nie nabył do niego prawa.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp i ppoż należy przechowywać w aktach osobowych pracownika, w części B. Zwykle w aktach przechowuje się kopie lub odpisy dokumentów, jednak w przypadku zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia z zakresu bhp – powinien to być oryginał.

czytaj więcej »

Gdy nauczycielowi do pełnego etatu brakuje kilku godzin, może przydzielić mu dodatkowe zajęcia takie, jak sks-y, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, koła zainteresowań itp. Zwykle zajęcia te nie wchodzą w skład pensum nauczyciela, chyba że są dodatkowo płatne. Wówczas mogą stanowić uzupełnienie pensum, ale w praktyce zależy to od indywidualnej sytuacji każdego nauczyciela.

czytaj więcej »

Szkoła ma obowiązek udostępniania informacji publicznych na swój temat. W tym celu tworzy się Biuletyn Informacji Publicznej, w którym udostępnia się informacje na temat organizacji szkoły, statusu prawnego, prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów, oraz wiele innych danych, wymaganych przez przepisy o dostępie do informacji publicznej.

czytaj więcej »

Opisowe oceny roczne i oceny z zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego. Dołączyć nie oznacza jednak wkleić, bo wklejając - zaklejamy strony mające inne przeznaczenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel