WYDANIE ONLINE

Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP placówce łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych. Dobra wiadomość jest taka, że każdy błąd można łatwo naprawić, a wakacje to dobry moment, na aktualizację i porządki w dokumentacji kadrowej.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2012/2013 do planowania rocznej liczby godzin karcianych należy przyjąć 38 tygodni. Ustalając liczbę tygodni do obliczenia godzin karcianych, należy liczbę dni w roku szkolnym 2012/2013 pomniejszyć o okresy ferii zimowych i letnich, dni wolnych od pracy oraz przerw w nauce.

czytaj więcej »

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.

czytaj więcej »

Zespół szkolno-przedszkolny powinien posiadać 3 pieczątki podłużne dla zespołu, przedszkola oraz szkoły podstawowej, a ponadto pieczęcie okrągłe dla szkoły podstawowej - małą do stemplowania legitymacji uczniowskich, dużą do świadectw promocyjnych oraz małą pieczęć okrągłą dla przedszkola do stemplowania legitymacji przedszkolnych.

czytaj więcej »

Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dojeżdżającymi na zajęcia samochodem gminnym mogą sprawować tylko nauczyciele. Dzieci przewożone na zajęcia specjalistyczne powinny być zaś pod opieką upoważnionej do tego osoby.

czytaj więcej »

Do poselskiego projektu zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzono także 20-godzinne pensum dla logopedów. MEN jednak nadal nie widzi potrzeby, by regulować pensum specjalistów w ustawie i chce, by o wymiarze obowiązkowych godzin decydowały samorządy. Resort edukacji zdaje się nie dostrzegać, że nauczyciele zatrudnieni na pełen etat, za takie samo wynagrodzenie, realizują od 20 do 40 godzi pensum tygodniowo, w zależności od regionu kraju.

czytaj więcej »

Minęło już ponad pół roku odkąd Trybunał Konstytucyjny stwierdził wadliwość przepisów dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu edukacji z zapytaniem o stan prac nad zmianą niekonstytucyjnych przepisów. Planowany termin przekazania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w tym zakresie ma zostać skierowany do konsultacji 30 lipca 2013 r., jak wynika z odpowiedzi MEN.

czytaj więcej »

Termin ferii letnich nie może być zróżnicowany w zależności od regionu kraju w związku z koniecznością zapewnienia jednolitych terminów egzaminów zewnętrznych i rekrutacji do szkół. Resort edukacji odpowiada na propozycję Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, uznając, że jest ona nie do zaakceptowania.

czytaj więcej »

Stworzenie interdyscyplinarnych zespołów opóźnia udzielenie pomocy ofiarom przestępstw domowych. Udział szkół i placówek oświatowych w procedurze Niebieskiej Karty jest znikomy. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia zmiany w zasadach udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, nowa procedura nie przyniosła bowiem zakładanych efektów.

czytaj więcej »

W zależności od dochodu w rodzinie, ewentualnego rodzaju niepełnosprawności ucznia oraz poziomu edukacyjnego, pomoc finansowa na zakup podręczników w 2013 roku wyniesie od 225 zł do 770 zł. Na wyprawkę szkolną rząd przeznaczy prawie 180 mln zł.

czytaj więcej »

11 lipca 2013 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął i zarekomendował Radzie Ministrów założenia do projektu ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. W porządku obrad Rady Ministrów na dzień 23 lipca uwzględniono rozpoznanie tego wniosku.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownicy wykorzystują dłuższe zwolnienia lekarskie na zrobienie dodatkowego kursu, szkolenia itp. Trzeba jednak pamiętać, że może to spowodować utratę prawa do zasiłku chorobowego. Udział w szkoleniu w trakcie zwolnienia lekarskiego może być bowiem potraktowany jako wykorzystanie go niezgodnie z celem, chyba że lekarz wystawi zaświadczenie wskazujące, że stan zdrowia pracownika nie sprzeciwia się podnoszeniu kwalifikacji podczas choroby.

czytaj więcej »

Prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego ma tyko osoba będąca pracownikiem. Po zakończeniu umowy na czas określony pracownica otrzymuje tylko zasiłek macierzyński do upływu okresu, w którym przysługiwałby jej urlop macierzyński. Po ustaniu stosunku pracy wygasa prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o działalności socjalnej nie regulują kwestii informowania o terminie składania wniosków o świadczenia z ZFŚS. Warto jednak wypracować własną metodę informowania pracowników o terminie składania wniosków w sprawie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Usprawni to nie tylko rozpatrywanie wniosków o świadczenia i ich wypłatę, ale także pracę ewentualnej komisji socjalnej.

czytaj więcej »

Za utrzymanie czystości i porządku na danym terenie odpowiada gmina. Mimo tego, także szkoły i placówki oświatowe mają obowiązki związane z nową ustawą śmieciową. Powinny być one określone w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku, z którym koniecznie musi się zapoznać dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Od 1 września 2013 r. wchodzą w życie nowe stawki za dodatkową godzinę przebywania dziecka w przedszkolu. Jeżeli w związku z tym następuje podwyższenie opłat za przedszkole, to należy wprowadzić zmiany do zawartych z rodzicami umów w sprawie korzystania z przedszkola.

czytaj więcej »

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 arkusze ocen uczniów gimnazjum mogą być zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów.

czytaj więcej »

Pełnienie funkcji radnego jest działalnością zarobkową, której nie można wykonywać w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel będący radnym, który chce skorzystać z urlopu zdrowotnego powinien zrezygnować z mandatu radnego albo zrzec się przysługującej mu diety.

czytaj więcej »

wiper-pixel