WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązywać ma ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Poznaj szczegóły planowych zmian.

czytaj więcej »

Obowiązywać ma nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zmiana ma dotyczyć sprawozdań za rok 2018.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak – w okresie jesienno-zimowym - zapewnić właściwe i wystarczające oświetlenie terenu wokół szkoły.

czytaj więcej »

Jeżeli doszło do rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem, który miał zawieszoną wypłatę świadczenia kompensacyjnego, to korzysta on z ZFŚS w szkole, która była jego ostatnim miejscem zatrudnienia.

czytaj więcej »

Ocenie pracy w oparciu o ustalone wskaźniki i określone kryteria, podlega każdy nauczyciel bez względu na wymiar zatrudnienia.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy szkoła powinna zażądać od rodzica żeby wypisane przez niego osoby upoważnione do odbioru wyraziły pisemnie zgodę na podanie ich danych w związku z odbiorem ucznia.

czytaj więcej »

W arkuszach ocen nie zamieszcza się wyników klasyfikacji śródrocznej. Sprawdź, jakie są zasady prowadzenia arkuszy ocen.

czytaj więcej »

wiper-pixel