WYDANIE ONLINE

Dyrektorzy szkół, którzy w wakacje nadzorowali remonty, inwestycje w szkołach, czy też wykonywali w tym czasie inne zadania na rzecz szkoły mają szansę odzyskać niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu muszą być jednak spełnione pewne warunki, o których mowa niżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są wrześniowe obowiązki nauczyciela i dyrektora związane z awansem zawodowym?

czytaj więcej »

Na kolejnym spotkaniu organizowanym przez MEN, w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, w którym wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, samorządów oraz kierownictwa MEN, resort edukacji nie zaproponował żadnych rozwiązań w sprawie awansu i kształcenia nauczycieli. Również samorządy nie przedstawiły swojej koncepcji zmian, choć chcą obniżenia środków na doskonalenie zawodowe, bo połowa nauczycieli nie chce się doszkalać!

czytaj więcej »

Pytanie: Czy starosta może nie wyrazić zgody na zatrudnienie dyrektora szkoły w innej placówce, również mu podległej, mimo że  zajęcia w tej placówce odbywają się po południu, wieczorem lub w sobotę? Nie koliduje to z godzinami pracy dyrektora w szkole, którą zarządza.

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

czytaj więcej »

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała niedawno raport z którego wynika, że polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie! Jak to możliwe, skoro nauczycieli, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy? Z raportu wynika, że polski nauczyciel pracuje przy tablicy 162 minuty dziennie, a do dyspozycji uczniów przeznacza ok. 12 minut po lekcjach. Publikacja raportu spotkała się z negatywnym odbiorem ze strony ZNP, zdaniem którego raport zawiera nieprawdziwe dane.

czytaj więcej »

Dziś czwarta część kompendium zmian w przepisach na nowy rok szkolny, w której omawiamy zmiany, jakie wprowadzono w zakresie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Piszemy także o nowości w systemie kształcenia zawodowego jaką jest wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (tzw. formy kursowe) a także o zmianach w zakresie likwidacji i przekształcania szkół oraz o wprowadzeniu możliwości łączenia szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może kontynuować staż na nauczyciela mianowanego po dwumiesięcznej przerwie w zatrudnieniu, gdy został zatrudniony  na innym stanowisku w wymiarze ½ etatu? Za dotychczas odbyty staż nauczyciel otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

czytaj więcej »

Reforma emerytalna, czyli m.in. podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wywołała obawy środowisk nauczycielskich, dotyczące tego, czy ukończenie przez nauczycieli 65 roku życia spowoduje, że stosunek pracy będzie trzeba obligatoryjnie rozwiązać, a co za tym idzie czy nauczyciele zostaną bez pracy i prawa do emerytury. Tak się jednak nie stanie, bowiem zgodnie z projektem zmiany Karty Nauczyciela, nauczyciele będą mogli pracować do 67 roku życia, a nawet dłużej.

czytaj więcej »

16 sierpnia 2012 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do Prezydenta Bronisława Komorowskiego w obronie Karty Nauczyciela. Zdaniem ZNP, liberalizacja lub zniesienie Karty Nauczyciela nie uzdrowi ani Polski ani polskiego systemu edukacji, a może spowodować, że będziemy „bezbronni wobec większości współczesnych wyzwań”. Prezydent wierzy, że otwartość na odpowiedzialny, pozbawiony stereotypowych uprzedzeń dialog zarówno po stronie samorządów, jak i nauczycieli okaże się silniejsza niż niechęć do zmian i pozwoli wypracować rozwiązanie, które zaakceptują obie strony.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2013 r. Kwota bazowa dla nauczycieli nie ulega zmianie, co oznacza, że w 2013 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Do kiedy trzeba uzupełnić odpowiednie kwalifikacje na stanowisku pracownika BHP w szkole?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2012 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole można połączyć dwa programy: wychowawczy i profilaktyki, tworząc jeden? Czy muszą to być dwa osobne dokumenty? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na początku września na spotkaniu z rodzicami uczniów należy im przekazać informacje na temat programu do życia w rodzinie realizowanego w szkole?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2012 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej mają obowiązek pełnić dyżur w stołówce szkolnej kiedy została ona przejęta przez ajenta? Jakie czynności mogą wykonywać, a z jakich mogą zostać zwolnieni?

czytaj więcej »

wiper-pixel