WYDANIE ONLINE

Od 2 stycznia 2012 roku nie obowiązuje przepis, który wprost nakazywał kierowanie wszystkich pracowników szkół i przedszkoli na badania na nosicielstwo. Dyrektorzy, mimo wszystko zlecali te badania swoim pracownikom, a kontrole organów prowadzących podważały podjęte decyzje. Aby rozwiać wątpliwości naszych czytelników, prezentujemy stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie badań sanitarno-epidemiologicznych w placówkach oświatowych.

czytaj więcej »

23 lipca 2013 r. Rada Ministrów zaakceptowała opracowane przez resort edukacji założenia do nowej Karty Nauczyciela. Przedstawiamy 10 najważniejszych obszarów planowanych zmian w Karcie Nauczyciela.

czytaj więcej »

Rada rodziców nie posiada zdolności sądowej, gdyż nie jest osobą fizyczną ani osobą prawną czy jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której zdolność prawną przyznaje ustawa (Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 17 czerwca 2013 r., II SA/Op 268/13)

czytaj więcej »

Minister Finansów nalega na ujednolicenie zasad naliczania odpisów na ZFŚS w szkole. Widzi on w tej zmianie oszczędności rzędu 1,1 mld zł. Nie dostrzega jednak, że musiałoby to się wiązać z likwidacją lub ograniczeniem wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Resort edukacji nie zgadza się na zmianę Karty Nauczyciela w tym zakresie.

czytaj więcej »

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje jedynie pensję zasadniczą, dodatek za wysługę lat, świadczenia pracownicze jak na przykład świadczenie urlopowe oraz dodatki socjalne. Takie same składniki wynagrodzenia dostanie dyrektor szkoły korzystający z urlopu zdrowotnego. Oznacza to, że za okres ten wstrzymuje się wypłatę dodatku funkcyjnego związanego z pełnieniem funkcji dyrektora.

czytaj więcej »

Dyrektor placówki feryjnej nie musi składać wniosku o urlop wypoczynkowy do organu prowadzącego. Urlop ten przysługuje mu bowiem z mocy ustawy w trakcie trwania ferii zimowych i letnich. Jeżeli dyrektor w ciągu roku szkolnego nie wykorzysta co najmniej 8 tygodni urlopu to będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o urlop uzupełniający.

czytaj więcej »

Przewidywana liczba godzin, jaką planuje się w kwietniu sporządzając arkusze organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny, a faktyczna ich ilość, jaką po zakończonym naborze dysponują dyrektorzy szkół mogą znacząco od siebie odbiegać. Powstaje wówczas problem, jak postąpić z przydziałem godzin dla poszczególnych nauczycieli, komu można tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego zmienić przydział godzin?

czytaj więcej »

Nauczyciel, który wraca do pracy w szkole po urlopie bezpłatnym, nawet trwającym kilka lat, powinien mieć zapewnione takie warunki pracy, jakie miał przed pójściem na urlop. Nie oznacza to jednak, że warunków tych nie można zmienić. Jest to dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zostaną zachowane procedury z Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły sporządza się protokół. Nie przechowuje go się jednak w aktach osobowych, ale w specjalnej teczce o symbolu klasyfikacyjnym 2111 - konkursy na stanowiska w jednostkach podległych o kategorii archiwalnej B5.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy i rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. W rejestrach tych nie gromadzi się dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do pracy i z pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel wygrał konkurs na dyrektora szkoły w innej placówce, niż jest obecnie zatrudniony, to należy go przenieść do tej placówki, tak, aby możliwe było powierzenie mu funkcji dyrektora. Przeniesienia dokonuje obecnie urzędujący dyrektor nowej placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

czytaj więcej »

Jeżeli dyrektor szkoły przyznaje emerytowi lub renciście świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie zwolnionej z podatku dochodowego, tj. w wysokości nieprzekraczającej 2.280,00 zł w roku podatkowym, to nie musi sporządzać deklaracji PIT-8C.

czytaj więcej »

Dyrektorzy szkół powinni wydawać zarządzenia z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z nimi, każde takie pismo powinno się zaczynać od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego zarządzenie jest wydawane.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole tworzy się oddziały dwujęzyczne to musi nastąpić zmiana nazwy szkoły na taką, która zawiera informację o tym, że w jej skład wchodzą takie oddziały.

czytaj więcej »

Programy nauczania poszczególnych przedmiotów dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Organ prowadzący nie ma zaś kompetencji do zatwierdzania takich programów.

czytaj więcej »

wiper-pixel