WYDANIE ONLINE

Najwięcej odpraw wypłaca się nauczycielom na koniec sierpnia, kiedy to dochodzi do rozwiązania ich stosunków pracy. Niektórym zaś trzeba wypłacić podwójną odprawę, a wylicza się ją jak ekwiwalent za urlop. Z kolei innym, mimo rozwiązania stosunku pracy odprawa się nie należy. Terminowość i dokładność obliczeń to zasady, których bezwzględnie trzeba przestrzegać, rozliczając się z nauczycielem kończącym pracę w szkole.

czytaj więcej »

24 września 2013 r. Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał o zgodności z ustawą zasadniczą obecnie obowiązujących zasad oceniania uczniów. Skargę w tym zakresie wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, zdaniem którego przepisy dotyczące oceniania dają zbyt dużą swobodę ministrowi edukacji, który może dowolnie kształtować sposób oceniania uczniów.

czytaj więcej »

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą obowiązkową naukę dla sześciolatków. Wbrew obawom, objęcie tych dzieci obowiązkiem szkolnym, nie zwiększy ilości oddziałów ani nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmianowości w szkołach.

czytaj więcej »

Do świadectwa pracy pracownika zatrudnionego na zastępstwo nie wpisuje się informacji, że wykonywał on pracę w celu zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Nie wskazuje się także danych osoby, którą pracownik zastępował. W świadectwie wpisuje się tylko okres zatrudnienia i sposób ustania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Jeśli statut szkoły przewiduje istnienie jednej rady pedagogicznej w zespole szkół, to z zebrań tej rady prowadzi się jeden protokół. Jeśli statut przewiduje wspólną radę pedagogiczną dla szkół w zespole oraz odrębną na przykład dla przedszkola, wchodzącego w skład zespołu, to z zebrań tych dwóch rad prowadzi się dwa odrębne protokoły.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole okresowo pojawią się dodatkowe godziny to nie można ich przydzielić nauczycielowi z ograniczonym pensum w ramach godzin ponadwymiarowych. Można natomiast na czas określony zwiększyć jego wymiar zatrudnienia.

czytaj więcej »

Zwykle do powierzenia funkcji wicedyrektora dochodzi z początkiem roku szkolnego. Zdarza się jednak, że w tym okresie nowo wybrany zastępca dyrektora jest nieobecny w pracy na przykład z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Powstaje wówczas pytanie z jaką datą powierzyć mu funkcję kierowniczą?

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania o rozważenie, czy przyznanie 2 dni zwolnienia od pracy wszystkim pracownikom wychowującym dziecko do lat 14, bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, nie narusza zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

czytaj więcej »

16 września 2013 r. w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbędzie się seminarium dla nauczycieli i trenerów pt. „Nauczanie o migracjach i prawach człowieka. Uchodźcy - przeszłość i teraźniejszość”. Aby wziąć udział w bezpłatnym seminarium należy wysłać zgłoszenie do 6 września.

czytaj więcej »

Jeżeli szkoła jest włączana do zespołu szkół to mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. W takim przypadku pracodawca powinien zaproponować pracownikom nowe warunki pracy i płacy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odmowa przyjęcia nowych warunków zatrudnienia może stanowić podstawę do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej, ale tylko gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika.

czytaj więcej »

Okres korzystania z urlopu wychowawczego należy uwzględnić w świadectwie pracy w ust. 4 pkt 3. Dodatkowo zaś, jeżeli okres tego urlopu był okresem nieskładkowym w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, informację o korzystaniu z niego należy uwzględnić także w ust. 4 pkt 10 wzoru świadectwa pracy.

czytaj więcej »

Przepisy prawa oświatowego nie określają dokładnych zasad organizacji przebiegu egzaminu poprawkowego. Jednak dopuszczalne jest, aby grupa uczniów tej samej klasy zdawała jednocześnie część pisemną egzaminu. Warunkiem jest jednak taka organizacja egzaminu, która zapewni samodzielną pracę zdających.

czytaj więcej »

Organ prowadzący nie ma uprawnień do określenia progu punktowego przy rekrutacji uczniów do szkół średnich. Szkoła w procesie rekrutacji musi się kierować kryteriami przyjęć ogłoszonymi kandydatom do końca lutego danego roku.

czytaj więcej »

Szkoła niepubliczna, która nie jest ujęta w planie sieci szkół publicznych ustalonej przez radę gminy, nie może korzystać z organizacji przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów. Zatem sama musi ponieść koszty transportu swoich uczniów.

czytaj więcej »

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zwróciła się do Rady Ministrów o przygotowanie zmian w ustawie o systemie oświaty, przywracających kuratorowi oświaty kompetencję wyrażania zgody na likwidację szkół. Resort edukacji nie zamierza jednak zmieniać przepisów - rola kuratora oświaty pozostanie ograniczona do opiniowania zamiaru likwidacji placówek.

czytaj więcej »

Nauczyciele często skarżą się, że ich dyżury są rozplanowane niesprawiedliwie albo twierdzą że plan dyżurów nie uwzględnia ani wymiaru godzin im przydzielonych, ani odległości miejsca wyznaczonego dyżuru od miejsca prowadzenia zajęć. Problemy takie można łatwo rozwiązać – planując grafik z uwzględnieniem możliwości nauczycieli i konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki uczniom.

czytaj więcej »

wiper-pixel