WYDANIE ONLINE

Zamknięcie egzaminów poprawkowych, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i jego plan na nowy rok szkolny, przydział zadań nauczycielom, powołanie zespołów zadaniowych to tylko niektóre punkty organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Zbyt duża liczba błędów i negatywnie zweryfikowanych danych uniemożliwia przejście na nowy System Informacji Oświatowej. W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel nie stawi się na badania kontrolne po urlopie dla poratowania zdrowia i nie usprawiedliwi swojego niestawiennictwa, to dyrektor może rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z końcem miesiąca, w którym otrzymał o tym informację. 

czytaj więcej »

Dyrektor może zobowiązać wicedyrektora do poprawiania i porządkowania dokumentacji szkolnej w czasie wakacji a także do wykonywania innych czynności wskazanych w przepisach. Jednak zadania te nie mogą mu zająć dłużej niż 7 dni. Za taką pracę wicedyrektor nie zawsze jednak odzyska urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

7 sierpnia 2013 r. opublikowano uzupełnienie Komunikatu Dyrektora CKE z 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. Do wykazu dodano dwie olimpiady.

czytaj więcej »

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2013 roku na jednego ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej, wyliczona dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 5.163,0850 zł.

czytaj więcej »

Przepisy nie regulują sposobu obliczania tygodniowej normy czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wobec tego zasadne jest stosowanie ogólnych reguł nakazujących zaokrąglanie w górę części przypadającej od 0,5, a w dół poniżej 0,5.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole nie zostaną zrealizowane wymagane przepisami obowiązkowe zajęcia edukacyjne, to dyrektor powinien opracować i wdrożyć program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Powinien także zrealizować wydane w związku z taką sytuacją zalecenia i wnioski nadzoru pedagogicznego. W przeciwnym razie może zostać odwołany ze stanowiska.

czytaj więcej »

Przy założeniu, że klasy I-III w liceum ogólnokształcącym przepracują 30 tygodni nauki, dyrektor musi zaplanować 2 730 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w trzyletnim cyklu kształcenia.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile będzie zatrudniony co najmniej na pół etatu a długość trwania jego umowy umożliwi mu ukończenie stażu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

czytaj więcej »

W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie miął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, możliwe jest tylko wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy.

czytaj więcej »

Zwykle dodatek funkcyjny na przykład z tytułu pełnienia funkcji wicedyrektora nie przysługuje w okresie, gdy nauczyciel z powodu nieobecności w pracy zaprzestaje pełnienia tej funkcji. Jednak szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w regulaminach wynagradzania i one mogą przewidzieć, że za okres nieobecności nie wstrzymuje się wypłaty dodatku.

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy do 30 czerwca złożyli wniosek o podjęcie postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego powinni mieć wydaną decyzję awansową i akt nadania do 31 sierpnia. Zdarza się jednak, że tuż po zakończeniu stażu, tj. po 31 maja stosunek pracy nauczyciela ulega rozwiązaniu, a to może uniemożliwić uzyskanie awansu. Taka sytuacja najczęściej występuje, gdy z nauczycielem zawiera się umowę do końca zajęć dydaktycznych lub do końca czerwca.

czytaj więcej »

wiper-pixel