WYDANIE ONLINE

Na początku każdego roku dyrektor wybiera i przydziela nauczycielom funkcje wychowawców. Wybór ten musi być dobrze przemyślany, bowiem na wychowawcach spoczywa wiele obowiązków i duża odpowiedzialność. Przede wszystkim muszą oni powiadomić rodziców i uczniów o sposobie i kryteriach oceniania, pod koniec semestru i roku wystawić oceny, ponadto zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, wdrażać indywidualne programy nauczania a także realizować podstawę programową.

czytaj więcej »

Szkoły próbują przesłać dane o uczniach i nauczycielach do SIO, lecz system nie może ich pozytywnie zweryfikować. To właśnie zbyt duża liczba danych negatywnie zweryfikowanych w zbiorze PESEL wymusiła konieczność przesunięcia terminu przejścia na nowe SIO o 3 lata.

czytaj więcej »

Dyrektor przedszkola może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym. Zasady powoływania takiego zespołu są takie same w placówkach publicznych i niepublicznych.

czytaj więcej »

Organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora wybranej przez siebie osobie, ale maksymalnie na 10 miesięcy. Powierzenie funkcji dyrektora w tym trybie nie wymaga zasięgnięcia opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. Jest to jednak sytuacja tymczasowa, w czasie której powinien zostać rozstrzygnięty konkurs na stanowisko kierownicze w szkole.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel wyraził zgodę na ograniczenie mu, od nowego roku szkolnego, wymiaru zatrudnienia to nie może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia. Jednym z warunków jego udzielenia jest bowiem zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć. Zaś warunek ten należy spełnić na dzień złożenia wniosku o urlop.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole okresowo pojawiają się dodatkowe godziny to można je przydzielić nauczycielowi jako godziny ponadwymiarowe lub okresowo zwiększyć wymiar jego pensum. W drugim wariancie należy wprowadzić odpowiednie zmiany do umowy o pracę lub aktu mianowania.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015.

czytaj więcej »

Gminy likwidują place zabaw oraz nie utrzymują ich w stanie bezpiecznym dla użytkowników, jak wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik apeluje do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o zapewnienie miejsc zabaw dla dzieci. Prawo do wypoczynku i zabawy mają one bowiem zagwarantowane w Konwencji o Prawach Dziecka.

czytaj więcej »

Z roku na rok zainteresowanie przyszłych studentów kierunkiem pedagogika jest coraz mniejsze. Uczelnie wyższe nawet teraz mają wiele wolnych miejsc na tej specjalności. Z pewnością niż demograficzny i zwiększająca się liczba zwolnionych ze szkół nauczycieli nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o wyborze tego kierunku.

czytaj więcej »

Co do zasady koszty związane z uzyskaniem przez nauczyciela zaświadczenia o niekaralności pokrywa nauczyciel starający się o pracę w szkole. Jednak, gdy dyrektor szkoły zechce sprawdzić niekaralność nauczyciela w trakcie zatrudnienia, to koszty takiego zaświadczenia powinna pokryć szkoła.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły korzysta ze zniżki pensum, aby mógł w pełni wywiązywać się z obowiązków związanych z kierowaniem placówką. Co do zasady osoba taka nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Nie dotyczy to jednak dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

W wakacje młodzież często spędza czas wolny na terenie szkoły. Korzystają z boiska, placu zabaw i znajdujących się tam urządzeń. Niestety otwarty teren szkoły skłania do niszczenia i dewastacji mienia placówki. Dlatego warto zabezpieczyć go przed dostępem osób niepowołanych. Najlepszym rozwiązaniem jest ogrodzenie całego terenu i zamontowanie bezpiecznych bramek oraz furtek, które po lekcjach, czy też opuszczeniu szkoły przez ostatniego pracownika będą zamykane.

czytaj więcej »

Uczeń, który w gimnazjum uczył się języka obcego nowożytnego na poziomie III.1, w szkole ponadgimnazjalnej powinien uczyć się go na poziomie IV.1 w zakresie rozszerzonym. Jeśli poziom umiejętności językowych ucznia jest niski i robi słabe postępy, to można przesunąć go do grupy niższej. Podstawą zakwalifikowania uczenia do określonej grupy językowej powinien być rzeczywisty poziom zaawansowania znajomości języka.

czytaj więcej »

W czasie wakacji nauczyciele w szkołach feryjnych korzystają z urlopu wypoczynkowego. Jeśli w tym okresie nauczyciel zachoruje, a choroba ta będzie trwała dłużej niż 30 dni, niezbędne będzie skierowania go na badania kontrolne.

czytaj więcej »

Przepisy o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie przewidują wzorcowego regulaminu ani procedur udzielania takiej pomocy. Regulacje w tym zakresie powinny się natomiast znaleźć w statucie szkoły lub placówki.

czytaj więcej »

wiper-pixel