WYDANIE ONLINE

W aktualnej treści rozporządzenia z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki nie ma zakazu finansowania wycieczek ze środków pozabudżetowych. MEN nie przewiduje wprowadzenia zapisu, że wycieczka „nie może” być finansowana ze środków pozabudżetowych np.: regulamin rady rodziców może przewidywać finansowanie wycieczki. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

8 kwietnia 2019 r. odbyć ma się strajk pracowników oświaty. Natomiast do 25 marca 2019 r. w szkołach zostanie przeprowadzone referendum strajkowe w tej sprawie. Sprawdź, jakie zadania – w związku z tym - będą mieli dyrektorzy szkół oraz jak je reguluje RODO.

czytaj więcej »

Aby nadmiernie nie obciążać kręgosłupa podczas całogodzinnej pracy z komputerem – należy zadbać o właściwe krzesła/fotele, odpowiednią wysokość stolików z komputerami. Aby nadmierne nie obciążać narządu wzroku, trzeba właściwie ustawić monitory w stosunku do źródła światła i odpowiednie. Poznaj zasady bezpiecznego korzystania z monitorów ekranowych.

czytaj więcej »

Sprawdź, gdzie należy przechowywać składniki wynagrodzenia jak dodatki, nagrody, podwyżka, a gdzie listy wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dyrektorowi szkoły należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za urlop wykorzystany poza okresem ferii szkolnych. Poznaj zasady wypłacania wynagrodzenia urlopowego.

czytaj więcej »

O prawidłowości zamykanych ksiąg rachunkowych świadczy również przeprowadzona kontrola ewidencji analitycznej i syntetycznej. Obie ewidencje muszą być kompletne i, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zawierać zapisy w ujęciu chronologicznym. Zapisy do ksiąg rachunkowych wnoszone muszą być na bieżąco. Sprawdź, na co zwrócić uwagę zamykają księgi rachunkowe.

czytaj więcej »

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. Natomiast stałe delegowanie uprawnień dyrektora szkoły na wicedyrektora wymaga określenia zakresu obowiązków wicedyrektora. Sprawdź, jakie są zasady zastępstw za dyrektora.

czytaj więcej »

wiper-pixel