WYDANIE ONLINE

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 będzie organizowany na nowych zasadach. W założeniach, ma być on bardziej elastyczny. W praktyce jest wyzwaniem dla placówek oświatowych. Nowe wymagania wobec szkół znacznie bowiem wrosły.

czytaj więcej »

Na początku roku szkolnego ustala się nowy grafik dyżurów nauczycielskich. Jednak nie wszystkich nauczycieli trzeba w nim ująć. W szczególnych wypadkach nauczyciel może być bowiem zwolniony z obowiązku dyżurowania.

czytaj więcej »

Korzystanie z 2 dni płatnego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem pracownika. Mimo tego, w aktach osobowych pracownika będącego rodzicem lub opiekunem musi się znaleźć oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z prawa do 2 dni opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14.

czytaj więcej »

23 sierpnia 2013 r. weszło w życie nowelizacja ustawy z 25 czerwca 2010 r. - o sporcie. Od tego dnia aby zostać trenerem lub instruktorem sportu wystarczy spełnić 4 warunki.

czytaj więcej »

Już we wrześniu, mimo braku ustawowych podwyżek płac zasadniczych nauczyciele, którzy w wakacje uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego, dostaną wyższe pensje. Jeżeli jednak w okresie wypłacania podwyżki nauczyciel będzie pobierał świadczenia chorobowe, to nie wypłynie ona na wysokość świadczeń. Gdy jednak podwyżka obejmie okres wsteczny nauczycielowi należy się wyrównanie świadczeń chorobowych.

czytaj więcej »

W skład rady pedagogicznej wchodzą m.in. nauczyciele zatrudnieni w szkole w chwili zebrania się posiedzenia rady. Oznacza to, że nauczyciel, który podejmie pracę w szkole z dniem 1 września nie jest uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniu rady.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z dniem 31 sierpnia 2013 r., to ponieważ jest to dzień wolny od pracy, należy ją wypłacić w poprzedzającym dniu roboczym, czyli 30 sierpnia.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie ma już obowiązku przekazywać do kuratorium oświaty, w terminie do 31 marca, uchwały rady pedagogicznej w sprawie innowacji pedagogicznej.

czytaj więcej »

Terminy ferii zimowych mogą powodować dysproporcje między długością semestrów. Dyrektor może jednak zmienić termin zakończenia semestru poprzez odpowiednie zmiany w statucie szkoły. Musi w tym celu współdziałać z radą szkoły i radą pedagogiczną, zaś zmiany warto wprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

czytaj więcej »

Od 17 czerwca 2013 r. nauczyciel, który w ferie zimowe i letnie korzystał z uprawnień rodzicielskich może odzyskać stracony urlop. Maksymalnie 8 tygodni urlopu uzupełniającego powinien zaś wykorzystać do 30 września 2014 r.

czytaj więcej »

W szkolnym planie nauczania obowiązującym klasy I-III liceum ogólnokształcącego w latach 2012-2015 i kolejnych należy ująć obowiązkowo przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin a także zajęcia artystyczne i ekonomia w praktyce - po 30 godzin.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dane na temat kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich w I półroczu. W ich wyniku wstrzymano i obniżono świadczenia chorobowe w kwocie 115 mln zł. To aż o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.

czytaj więcej »

Uzyskanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nie jest podstawą przeszeregowania płacowego nauczyciela. Podwyżkę wypłaca się dopiero po dostarczeniu do szkoły aktu nadania stopnia awansu.

czytaj więcej »

Od 1 września 2013 r. opłaty pobierane od rodziców za każdą dodatkową godzinę ponad 5 bezpłatnych godzin, nie mogą przekroczyć 1 zł. Przedszkola obawiają się, że uniemożliwi im to organizację zajęć dodatkowych. Minister edukacji wydał komunikat w tej sprawie.

czytaj więcej »

wiper-pixel