WYDANIE ONLINE

Podstawowa procedura zwolnieniowa nauczycieli z powodu częściowej likwidacji czy zmian organizacyjnych, określona jest w art. 20 Karty Nauczyciela. Została ona wyłączona w okresie wygaszania gimnazjów. Na okres przejściowy została wprowadzona procedura przejściowa określona w art. 225 i art. 226 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany ma wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak długo zachowuje ważność orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Nauczyciel w maju 2019 r. zakończy staż na stopień nauczyciela mianowanego. Sprawdź, jakie przepisy będą miały do niego zastosowanie, ile ma czasu na złożenie sprawozdania oraz jakie dokumenty ma załączyć do wniosku.

czytaj więcej »

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak powinna wyglądać przykładowa koncepcja pracy szkoły stworzona przez kandydata na dyrektora szkoły. Co powinna uwzględniać?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczyciel może otrzymać zapomogę bezzwrotną z ZFŚŚ z powodu trudnej sytuacji materialnej uzasadniając ją obniżonym wynagrodzeniem z powodu strajku.

czytaj więcej »

wiper-pixel