WYDANIE ONLINE

W każdej szkole powinien istnieć szkolny program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów. Dodatkowo trzeba opracować szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

czytaj więcej »

Nowy rok szkolny rozpoczynamy ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, ustawą o pracownikach samorządowych i nowymi zasadami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego. Wyjątkowo rozporządzenie o ocenianiu zmieni się w niewielkim zakresie.

czytaj więcej »

30 sierpnia 2013 r. sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową, która przewiduje, że już od rokuszkolnego 2014/2015 sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku obowiązkowo pójdą do szkoły. Docelowo, od 1 września 2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte obowiązkiem szkolnym.

czytaj więcej »

Obecnie obowiązujące przepisy nie określają ile powierzchni w przeliczeniu na metry kwadratowe powinna sprzątać każda szkolna sprzątaczka. Zasady przydziału prac dla pracowników sprzątających powinien ustalić zatem dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą realizować staż na wyższy stopień awansu zawodowego, ale tylko do 1 stycznia 2014 r. Po tym okresie przestanie ich obejmować Karta Nauczyciela i awans przewidziany tą ustawą.

czytaj więcej »

Trzy grupy kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do publicznych placówek, obowiązujący na terenie całego kraju, jednolity sposób przeliczania na punkty niektórych z nich, możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci niezamieszkałych na terenie gminy dopiero, gdy po rekrutacji dzieci mieszkańców gminy okaże się, że są wolne miejsca - takie zmiany w rekrutacji ma wprowadzić nowelizacja przepisów.

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel zatrudniany w szkole powinien przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Warunkiem zatrudnienia w szkole jest też posiadanie aktualnych badań lekarskich chyba, że przerwa pomiędzy jedną a drugą umową nie przekracza 30 dni, a nauczyciel ma ważne zaświadczenie lekarskie.

czytaj więcej »

Uczeń może zmienić decyzję w sprawie wyboru języka i poziomu, w jakim będzie zdawał egzamin maturalny. Deklarację wstępną w tej sprawie powinien złożyć do 30 września, zaś ostatecznego wyboru musi dokonać do 7 lutego roku szkolnego, w którym będzie zdawał egzamin.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel został przywrócony do pracy, to powinien zwrócić otrzymaną za rozwiązanie stosunku pracy odprawę. Nie ma przepisu, który zezwalałby na zaliczenie wypłaconej już odprawy na poczet kolejnej odprawy, którą być może pracodawca będzie zobowiązany wypłacić nauczycielowi w przyszłości.

czytaj więcej »

Wicedyrektor poza odpowiednimi wymaganiami kwalifikacyjnymi powinien mieć także predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej. Powołanie wicedyrektora wymaga także zasięgnięcia opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Nowy dyrektor szkoły nie może z dnia na dzień odwołać wicedyrektora i powołać na to stanowisko inną osobę. Przepisy wymagają aby nastąpiło to albo za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, albo w szczególnie uzasadnionych przypadkach bez zachowania wypowiedzenia, za to po zasięgnięciu opinii trzech organów. Do czasu zgodnego z prawem odwołania wicedyrektora należy mu się dodatek funkcyjny.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych staną się pracownikami samorządowymi i stracą prawo do przywilejów nauczycielskich, takich jak urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli zaś nauczyciel, w chwili objęcia go ustawą o pracownikach samorządowych, będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, to nie straci prawa do pozostałej jego części.

czytaj więcej »

Nie ma jednej metody obliczania wynagrodzenia za godzinę doraźnego zastępstwa. Regulacje w tym zakresie powinny się zaś znaleźć w regulaminie wynagradzania uchwalanym przez organ prowadzący.

czytaj więcej »

Przy uzupełnianiu pensum pracodawcą, zobowiązanym do wypłaty wszelkich świadczeń ze stosunku pracy, pozostaje szkoła macierzysta. Szkoła, w której nauczyciel uzupełnia pensum nie zawiera z nim odrębnej umowy – nauczyciel pozostaje bowiem w stosunku pracy z pracodawcą macierzystym.

czytaj więcej »

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia - oświadczenie o wysokości dochodów.

czytaj więcej »

wiper-pixel