WYDANIE ONLINE

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i dniami wolnymi od zajęć wynikającymi z kalendarza roku szkolnego dyrektor co roku, do 30 września, ustala grafik dodatkowych dni wolnych od zajęć. Co ważne, dni te nie są okresem urlopu dla nauczycieli, zatem powinni w tym czasie pozostawać do dyspozycji dyrektora szkoły i wykonywać zlecone przez niego prace.

czytaj więcej »

Wicedyrektor zastępujący dyrektora pod jego nieobecność posługuje się nadal dotychczasową pieczątką. Pozostaje także w użyciu, w sytuacjach określonych w szkole, pieczątka „z upoważnienia dyrektora szkoły” w połączeniu z pieczątką wicedyrektora.

czytaj więcej »

Ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi można zwolnić z nauczania drugiego języka nowożytnego. Fakt ten należy odnotować w dokumentacji przebiegu nauczania.

czytaj więcej »

Przepisy wyraźnie wskazują, jakie dane umieszcza się w dzienniku lekcyjnym. Powinny się tam znajdować m.in. dane o rodzicach (opiekunach prawnych) i ich adresy zamieszkania. Numer telefonu można wpisać do dziennika, ale za ich zgodą.

czytaj więcej »

Czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia określa, w orzeczeniu lekarskim, lekarz leczący nauczyciela. Nie ma przeszkód, aby obejmował on także wakacje letnie jednak z punktu widzenia szkoły korzystniej jest go udzielić do końca czerwca, czyli tuż przed rozpoczęciem ferii letnich.

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują terminu zakończenia urlopu bezpłatnego, zatem może on być dowolnie ustalony. Z punktu widzenia szkoły korzystniejsze jest udzielanie urlopów bezpłatnych do końca sierpnia.

czytaj więcej »

Nauczyciele powinni być zapoznani z treścią grafiku dyżurów. Przepisy nie wskazują, w jakiej formie należy to zrobić, zatem wybór należy do dyrektora.

czytaj więcej »

Nauczyciel odwołany ze stanowiska dyrektora nie traci automatycznie prawa do dodatku motywacyjnego (jak jest to w przypadku dodatku funkcyjnego) – przysługuje mu dotychczasowa stawka tego dodatku, oczywiście do końca okresu, na jaki dodatek motywacyjny został przyznany.

czytaj więcej »

Do 15 września przedszkola i szkoły publiczne lub o uprawnieniach publicznych z całej Polski mogą zgłosić swój udział w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego POKL.

czytaj więcej »

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest obowiązkową lekturą w szkołach ponadgimnazjalnych. Przed 2009 r. uczniowie w gimnazjum zapoznawali się z fragmentami epopei, zaś omówienie całości było przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych.

czytaj więcej »

W nowym roku szkolnym, w klasach liczących więcej niż 24 uczniów, na zajęciach komputerowych, zajęciach z informatyki oraz technologii informacyjnej podział na grupy jest obowiązkowy.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom. Zadania, realizowane przez MEN wynikają z przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel spełnia warunki do otrzymania dodatku motywacyjnego to dyrektor nie może odmówić jego przyznania. Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia związanym z jakością świadczonej pracy. Spełnienie warunków do jego przyznania gwarantuje jego otrzymanie.

czytaj więcej »

Wicedyrektor szkoły musi spełnić wymagania wskazane w przepisach dotyczących osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych. Nie jest jednak wymagane, aby miał ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

czytaj więcej »

Nauczyciel bibliotekarz nie może mieć zlecanych godzin doraźnych zastępstw w czasie, gdy realizuje swoje pensum. Ewentualne zastępstwa może pełnić po godzinach pracy w bibliotece, ale wówczas za każdą taką godzinę pracy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel