WYDANIE ONLINE

Arkusz organizacji, opracowany do 30 kwietnia, po rozpoczęciu roku szkolnego często trzeba zaktualizować. Przyczyną najczęściej są zmiany liczby godzin, jakimi dysponuje dyrektor od września, ale także konieczność zorganizowania dodatkowych godzin specjalistycznych czy też nauczania indywidualnego.

czytaj więcej »

Program nauczania oraz podręcznik mogą być zmienione w trakcie realizacji etapu edukacyjnego. Dyrektor szkoły, nim dokona zmiany, powinien poznać przyczyny zmiany programu oraz podręcznika.

czytaj więcej »

Problem braku dodatkowych zajęć w przedszkolu porusza coraz szerszy krąg osób. Rzecznik Praw Dziecka zażądał od MEN informacji na temat organizacji ponadprogramowych zajęć w przedszkolach po zmianie przepisów, a Związek Nauczycielstwa Polskiego sugeruje samorządom kierowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego na kursy i szkolenia, które dadzą im kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć np. z języka angielskiego.

czytaj więcej »

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki badania 6- i 7- latków rozpoczynających naukę w szkołach. Z raportu wynika, że sześcioletnie i siedmioletnie dzieci kończą pierwszą klasę z takim samym poziomem umiejętności. Na pójściu do szkoły najbardziej zyskują te dzieci, których kompetencje były najsłabsze.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna może ustalić, że w przypadku stwierdzenia faktu palenia papierosa, uczeń podlega karze przewidzianej w statucie szkoły, niezależnie od tego, czy palił papierosy na terenie szkoły czy poza szkołą. W przypadku permanentnego łamania zakazu palenia papierosów, uczeń powinien liczyć się z możliwością obniżenia oceny zachowania.

czytaj więcej »

W umowie o pracę i akcie mianowania zamieszcza się informacje o wynagrodzeniu za pracę odpowiadającemu rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Składnikami pensji nauczyciela nie są jednak dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dlatego nie powinny się znaleźć w umowie o pracę i akcie mianowania.

czytaj więcej »

Rodzic ubiegający się o „wyprawkę szkolną” dla dziecka powinien złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, ewentualnie zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. Dyrektor nie ma podstaw, aby zakwalifikować do pomocy ucznia z rodziny, która przekracza kryteria dochodowe uzasadniające przyznanie pomocy.

czytaj więcej »

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa - alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny i informuje, jak wybrać i spakować tornister dziecka.

czytaj więcej »

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z wnioskiem o podjęcie działań w celu zagwarantowania w roku 2014 podwyżek dla nauczycieli.

czytaj więcej »

10 września 2013 r. Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, przedłożoną przez ministra edukacji narodowej. Dokument ten jest niezwykle istotny dla rozwoju edukacji w Polsce i służy zapewnieniu wszystkim uczącym się możliwości podnoszenia kwalifikacji.

czytaj więcej »

Do 18 września 2013 r. szkoły podstawowe zainteresowane udziałem w programie „Owoce w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 mogą zgłosić swoje uczestnictwo. Dostawy owoców i warzyw do szkół rozpoczną się 3 października.

czytaj więcej »

Umowa o pracę na czas określony może być zawarta na dowolny okres obejmujący nieobecność nauczyciela. Istnieje kilka wariantów zawarcia takiej umowy, a decyzja w tej sprawie należy do pracodawcy.

czytaj więcej »

Zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.

czytaj więcej »

Wyrażenie zgody przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na obniżenie pensum do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu nie zmienia podstawy prawnej zatrudnienia. Nauczyciel nadal jest zatrudniony na podstawie mianowania, z tym że w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje proporcjonalnie niższe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Choroba w czasie urlopu wypoczynkowego nie powoduje automatycznego przedłużenia urlopu. Pracownik, który w trakcie urlopu wypoczynkowego zachorował, ma prawo do skorzystania z niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracodawcą.

czytaj więcej »

W żadnym dokumencie prawa oświatowego nie ma ściśle określonego terminu przechowywania prac pisemnych z egzaminów semestralnych. Dokładne informacje na ten temat powinna zawierać instrukcja kancelaryjna obowiązująca w szkole.

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel, który otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu, nie skorzystał z możliwości odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, to ta ocena stała się prawomocna (ostateczna).

czytaj więcej »

wiper-pixel