WYDANIE ONLINE

W tym roku szkolnym po raz kolejny nie będzie podwyżek nauczycielskich pensji. Wyższe wynagrodzenie otrzymają jedynie ci, którzy uzyskali kolejny stopień awansu lub wyższe kwalifikacje. Wyższa pensja wraz z obliczonymi na jej podstawie dodatkami powinna zaś być wypłacona w określonych przepisami terminach.

czytaj więcej »

Polska osiągnęła radykalny wzrost poziomu edukacji w minionej dekadzie - ogłosił w połowie sierpnia tygodnik „The Economist”. Jesteśmy jednym z krajów najlepiej kształcących swoje dzieci.

czytaj więcej »

Do 1 października 2013 r. szkoły oraz placówki doskonalenia nauczycieli mogą zgłosić swój udział do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

czytaj więcej »

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami - poinformował resort edukacji i zapowiedział kontrole realizacji nowych przepisów.

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel posiada kwalifikacje do realizacji różnych zajęć, to powinien mieć zawartą jedną umowę o pracę. Jeżeli zajęcia te mają różny wymiar pensum, to należy mu ustalić pensum łączone. Brak kwalifikacji do prowadzenia dodatkowych zajęć skutkuje koniecznością zawarcia dodatkowej umowy.

czytaj więcej »

Dyrektor może wyrazić zgodę, aby pracownik szkoły użył swojego prywatnego samochodu do celów służbowych np. żeby przewieźć uczniów na konkurs, czy załatwić sprawy poza siedzibą szkoły. Musi jednak zwrócić koszty takiej podróży.

czytaj więcej »

Rada rodziców może przekazać szkole w formie darowizny różnego rodzaju pomoce dydaktyczne czy też sprzęty. Konieczne jest jednak zawarcie w tym celu umowy. Darowane przedmioty ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako środki trwałe.

czytaj więcej »

Wycieczka uczniów, podczas której przemieszczać się będą wykorzystując do tego celu rower, powinna być zorganizowana na takich samych zasadach jak każda forma krajoznawstwa i turystyki organizowana przez szkołę, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może przekazać prowadzenie sklepiku szkolnego firmie z zewnątrz, od której otrzymał dobrą ofertę dla uczniów oferującą zdrowe żywienie.

czytaj więcej »

Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii są pracownikami wykonującymi prace w szczególnym charakterze, za których należy odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

czytaj więcej »

Przed zatrudnieniem w szkole nauczyciel nie musi przedkładać dodatkowego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przydatność fizyczną do zawodu nauczycielskiego. Wystarczającym dokumentem jest orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy wystawione w ramach wstępnych badań zdolności do pracy.

czytaj więcej »

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Mogą oni ustalić że będą z niej korzystać także pracownicy szkoły.

czytaj więcej »

Resort Edukacji przypomina, że rodzice nie mają obowiązku ubezpieczać swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a tym bardziej dyrektor szkoły nie może narzucać im konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze nieprzekraczającym obowiązującego go wymiaru zajęć ma prawo do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół.

czytaj więcej »

wiper-pixel