WYDANIE ONLINE

Już w styczniu 2014 r. wejdą w życie pierwsze zmiany w Karcie Nauczyciela zmieniające system wynagradzania nauczycieli, zasady udzielania urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego, czy też rozszerzające zakres rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli. Zmiany obejmą także system doskonalenia zawodowego oraz awans zawodowy.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną procedurą.

czytaj więcej »

Szykują się zmiany w ustawie o związkach zawodowych. W przygotowaniu są dwa projekty: rządowy – który ma dostosować polskie regulacje do zobowiązań międzynarodowych i wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz bardziej kontrowersyjny, poselski – zakładający znaczne ograniczenie przywilejów związków zawodowych.

czytaj więcej »

1 października 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy o urlopach wychowawczych. Aby matka mogła wykorzystać 36 tygodni urlopu wychowawczego, ojciec dziecka będzie musiał zrezygnować na miesiąc z pracy.

czytaj więcej »

Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy wraz z wykazem dokumentów, jakie musi złożyć pracownik ubiegający się o ten urlop.

czytaj więcej »

Przy wypłacaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela we wrześniu należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w tym miesiącu.

czytaj więcej »

Uregulowanie w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów jest niezgodne z konstytucją - stwierdził 24 września 2013 r. Trybunał Konstytucyjny. Resort edukacji ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych uregulowań.

czytaj więcej »

Sejm przyjął zmianę ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą stanowisko kuratora i wicekuratora nie będzie mogło być łączone z mandatem radnego. Przepisy przejściowe gwarantują zachowanie praw nabytych do dnia wygaśnięcia mandatu.

czytaj więcej »

Odprawę emerytalną nauczycielowi wypłaca się po udokumentowaniu przez niego przyznania prawa do emerytury. Jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nie przedstawi takich dokumentów, odprawę wypłaca się po ustaniu zatrudnienia - po złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia emerytalne.

czytaj więcej »

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez nauczyciela nie stanowi przeszkody w skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego, jeżeli nauczyciel spełnia wymagania wiekowe i stażowe.

czytaj więcej »

Niezależnie od tego, czy nauczyciel kwestionuje poziom oceny pracy czy też część opisową, to jego odwołanie zawsze jest odwołaniem od oceny. Zespół oceniający może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.

czytaj więcej »

Na publikację danych o wynikach uczniów w konkursach, czy też ich osiągnięciach edukacyjnych na przykład na stronie internetowej szkoły potrzeba jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Zapis w statucie szkoły dopuszczający publikację takich informacji nie jest wystarczający.

czytaj więcej »

Pracownikowi w wieku przedemerytalnym, któremu zmienia się rozkład czasu pracy, nie przysługuje z tego tytułu dodatek wyrównawczy.

czytaj więcej »

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów może być udzielana w różnych formach, a jedną z nich może być organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia takie może zaś prowadzić nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

czytaj więcej »

wiper-pixel