WYDANIE ONLINE

Skuteczność pracy nauczycieli wychowawców może wzmocnić powołanie w szkole zespołu wychowawców – grona osób, które w ramach cyklicznych spotkań będą analizować pojawiające się w szkole problemy i wdrażać metody ich rozwiązywania, a tym samym zwiększać skuteczność działań wychowawczych szkoły. Poniżej wyjaśniamy szczegółowe regulacje prawne dotyczące zespołu wychowawców, plan pracy oraz wrześniowe zadania zespołu.

czytaj więcej »

Dziś ostatnia część Kompendium zmian w przepisach prawa oświatowego – zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikuje zawodowe. Celem wprowadzenia zmian do rozporządzenia w sprawie egzaminów zawodowych jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia ustawicznego i zawodowego w kontekście oczekiwań runku pracy. W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym wzmocniono praktyczny aspekt egzaminu zawodowego przeprowadzanego w technikum, utworzono zinformatyzowany bank zadań egzaminacyjnych oraz umożliwiono osobom dorosłym potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym. To tylko część zmian, jakie niesie ze sobą nowelizacja, o pozostałych piszemy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien powołać nauczyciela, koordynatora do udzielania pierwszej pomocy?

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia rozmów na temat Karty Nauczyciela, do czasu aż MEN ustosunkuje się do samorządowych propozycji zmian w przepisach oświatowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas kontroli sanepid poprosił mnie o instrukcję dotyczącą czystości sprzętu używanego na lekcjach WF. Niestety nie posiadam takiego dokumentu. Jakie są wymaganie dotyczące warunków higienicznych sprzętu, takiego jak piłki, materace, drabinki, ławeczki, używanego na lekcjach WF-u w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony od pracy zawodowej na okres pełnienia funkcji prezesa organizacji związkowej. Związek zrzesza 158 członków, z czego 25 to nauczyciele pracujący w szkołach podlegających innemu organowi prowadzącemu. Kto powinien ponosić koszty wynagrodzenie zwolnionego od pracy prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może złożyć pieniądze z funduszu socjalnego na trzymiesięczną lokatę w banku?

czytaj więcej »

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela wydają się nie mieć końca. Ostatnie z nich wywołują coraz większe obawy wśród nauczycieli. Trwają bowiem rozmowy na temat zmian w Karcie Nauczyciela, które mogą przyczynić się do ograniczenia wielu przywilejów nauczycielskich. Planowane jest m.in. zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nawet o połowę. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może oddelegować wicedyrektora, by wziął udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego i komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Z końcem września na koncie funduszu socjalnego Twojej placówki powinna się znaleźć druga część środków przeznaczonych na działalność socjalną. Za terminowe przekazanie środków odpowiada pracodawca lub osoba występująca w jego imieniu. Jeśli pracodawca nie dostosuje się do podanych w ustawie terminów przekazania tych środków, inspektor pracy może nałożyć na niego karę grzywny. O Twoich obowiązkach związanych z ZFŚS przeczytasz poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoby zatrudnione w kuchni szkolnej mają prawo do bezpłatnego spożywania posiłków w stołówce szkolnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zespołem szkół, w skład której wchodzi gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz technikum. W jaki sposób należy pieczętować legitymacje szkolne uczniów poszczególnych szkół?

czytaj więcej »

O planowanych zmianach w zasadach przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia pisaliśmy w kilku ostatnich wydaniach „Kwadransu dla Dyrektora”. Tymczasem pojawiają się nowe propozycje zmian w przepisach regulujących ten urlop. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło wyjaśnienia w związku z licznymi pytaniami, napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów, dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego  uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel