WYDANIE ONLINE

W tym roku szkolnym nie każdy nauczyciel wypracuje przypisaną do niego liczbę godzin karcianych. Ich limit, z określonych przepisami przyczyn, ulega bowiem obniżeniu i nie podlega odpracowaniu. Wykaz dni, które należy odliczyć, rozliczając godziny karciane, przedstawiamy poniżej.

czytaj więcej »

Przepisy określające zasady konkursu na stanowisko dyrektora szkoły są niespójne z Kartą Nauczyciela i mogą prowadzić do złamania konstytucyjnej zasady równości. W obecnym stanie prawnym, lepiej być skazanym na przestępstwo popełnione nieumyślnie, niż o nie oskarżonym. Osoba karana za takie przestępstwo ma bowiem prawo udziału w konkursie na dyrektora szkoły, a oskarżona nie.

czytaj więcej »

Urlop rodzicielski jest uprawnieniem, z którego można skorzystać wyłącznie po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli pracownica wystąpi jednocześnie o urlop dodatkowy i urlop rodzicielski, a następnie zrezygnuje z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub części, to urlop rodzicielski nie będzie jej przysługiwał.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel-emeryt nie dostarczy dyrektorowi danych dotyczących wysokości pobieranych przez niego świadczeń, to nie będzie możliwe prawidłowe naliczenie na niego odpisu na ZFŚS. Będzie to także miało wpływ na zakres i wysokość świadczeń, z których emerytowany nauczyciel może korzystać.

czytaj więcej »

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE w sprawie egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

czytaj więcej »

W 2013 r. środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

czytaj więcej »

W pełnym zakresie nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych obejmują pracowników, którzy rozpoczęli korzystanie z takich urlopów od 1 października 2013 r. Do pracowników korzystających z urlopów wychowawczych w dniu wejścia w życie nowych regulacji stosuje się je w ograniczonym zakresie.

czytaj więcej »

Planowane od nowego roku zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają uelastycznić płace w oświacie. Wynagrodzenia nauczycieli będą mieć bardziej motywujący charakter. Zmienią się także zasady liczenia średnich wynagrodzeń - obniży to wysokość dodatku uzupełniającego, lecz dopiero za 2014 rok.

czytaj więcej »

Zmiana Karty Nauczyciela ma pozbawić nauczycieli prawa do dodatków socjalnych. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli ubiegać się jeszcze nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Dodatek wiejski pozostanie, ale jego wysokość będzie sztywno ustalona w ustawie.

czytaj więcej »

O zasadach naliczania emerytury decyduje rok, w którym pracownik osiągnął wiek emerytalny lub spełnił warunki do otrzymania wcześniejszej emerytury. W tym drugim przypadku, aby emerytura była liczona według starych zasad, nauczyciel musi przejść na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

czytaj więcej »

W Rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” uwzględniono trzy możliwości otrzymania dofinansowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. MEN przypomina, że to do nauczyciela należy wybór pomocy dydaktycznych i podręczników, nie ma bowiem specjalnych, odrębnych podręczników dla tych uczniów.

czytaj więcej »

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa dyrektor w regulaminie ustalanym w porozumieniu z organem prowadzącym. Regulamin ten może dopuszczać możliwość korzystania ze stołówki także przez pracowników szkoły i wprowadzać dla nich wyższe opłaty niż dla uczniów.

czytaj więcej »

Organ prowadzący nie ma obowiązku zwracania kosztów dojazdu ucznia do gimnazjum, które nie znajduje się w obwodzie jego zamieszkania.

czytaj więcej »

Opiekun uczniów dowożonych do szkoły nie musi uczestniczyć w szkoleniu czy wykazać się znajomością określonych przepisów. Warto jednak, aby znał przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów z i do szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel