WYDANIE ONLINE

Nauczyciele, którzy już w zeszłym roku rozpoczęli staże na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, będą zdawać egzaminy już według nowych zasad tj. przed innymi organami, przy zmienionym składzie komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. Niestety nauczyciele korzystający z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014, będą musieli odbyć staż od nowa. Przygotuj się na planowane zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

czytaj więcej »

Prowadzenie przez nauczyciela godzin doraźnych zastępstw zawsze wiąże się z obowiązkiem wypłacenia mu dodatkowego wynagrodzenia. To, że nauczyciel ma akurat okienko nie zwalnia dyrektora szkoły z tego obowiązku.

czytaj więcej »

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

czytaj więcej »

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie są zobowiązani do realizacji nauki drugiego języka obcego.

czytaj więcej »

Opłata za studia podyplomowe, na które nauczyciel został skierowany przez dyrektora szkoły, może być refundowana ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

czytaj więcej »

Podczas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel ma zakaz podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej. Nie ma jednak przeszkód, aby w tym czasie podnosił swoje kwalifikacje. Uczestnictwo w kursie, szkoleniu, czy podjęcie studiów nie stoi w sprzeczności z celem urlopu zdrowotnego.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, który chce przejść na emeryturę może rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek albo w trybie porozumienia stron.

czytaj więcej »

Nowy urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie w przypadku wykorzystania w całości urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Taka regulacja pozbawia prawa do urlopu rodzicielskiego pracowników-ojców, gdy matka dziecka w dniu porodu nie była zatrudniona. Ministerstwo pracy póki co nie planuje jednak zmieniać nowych przepisów.

czytaj więcej »

Po ustaniu stosunku pracy i wydaniu świadectwa pracy nauczycielowi zatrudnionemu, wbrew przesłankom z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, na czas określony, może on żądać ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony – takie rozstrzygnięcie podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13).

czytaj więcej »

W ramach programu „Radosna szkoła” uczniowie powinny mieć możliwość korzystania ze szkolnego placu zabaw pod opieką rodziców lub opiekunów także po zakończeniu zajęć w szkole. Ze względów bezpieczeństwa nie należy pozwolić, by jednocześnie na placu zabaw przebywały dzieci pozostające pod opieką nauczyciela oraz pod opieką rodziców.

czytaj więcej »

8 października 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie regulującym udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

czytaj więcej »

Prokuratura Generalna przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości od prawie 3 lat programu lekcji prawa. Program ma na celu promowanie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

czytaj więcej »

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Jeżeli zatem szkoła ulega likwidacji pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z każdym pracownikiem, także przebywającym na urlopie wychowawczym.

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel w danym roku szkolnym jest opiekunem dla dwójki stażystów, to przysługuje mu z tytułu każdej funkcji oddzielny dodatek funkcyjny.

czytaj więcej »

wiper-pixel