WYDANIE ONLINE

Zdarza się, że w szkołach, które nie zapewniły uczniom możliwości przechowywania podręczników, uczniowie za własne pieniądze kupują szafki szkolne. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie ci chcą odsprzedać swoje szafki młodszym kolegom. W praktyce powstaje wątpliwość, czy dyrektor szkoły może dopuścić do takiej sytuacji, w której uczeń chcący skorzystać z możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w szkole, jest zmuszany do zakupu szafki od starszych kolegów.

czytaj więcej »

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła stan przygotowań polskich szkół do przyjęcia sześciolatków. Wszystkie skontrolowane placówki spełniały wymóg zatrudniania nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz miały wystarczającą liczbę pomieszczeń dydaktycznych do nauki zwiększonej liczby uczniów. Nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim zapewnienia dostępu do komputerów, sprzętu audiowizualnego, świetlicy i stołówki.

czytaj więcej »

Organ prowadzący szkołę nie może zabronić dyrektorowi szkoły realizowania godzin ponadwymiarowych ani godzin doraźnych zastępstw. Uchwała regulująca tego rodzaju sprawy narusza przepisy prawa i powinna zostać unieważniona.

czytaj więcej »

W klasach najmłodszych nie powinno być tzw. okienek w planie lekcji, zaś nawet gdy są to uczniowie mają obowiązek przebywać w tym czasie w szkole. Nie jest zatem możliwe zwolnienie ucznia z obowiązku przebywania w szkole, nawet za pisemną zgodą rodziców.

czytaj więcej »

W wycieczce organizowanej przez szkołę nie powinny uczestniczyć osoby, które nie są jej uczniami. Rodzice nie są uczestnikami wycieczki. Mogą natomiast za zgodą dyrektora szkoły być jej opiekunem.

czytaj więcej »

Na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników szkoły oraz emerytów i innych osób uprawnionych można wydać środki z ZFŚS. Ważne, aby opis rachunku jednoznacznie wskazywał, iż impreza, w której brali udział pracownicy mieści się w pojęciu działalności socjalnej. Do rachunku należy dołączyć listę osób biorących udział w imprezie.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może odmówić zorganizowania indywidualnego nauczania dla ucznia z powodu braku środków finansowych. Kwestie finansowania zajęć tego typu dyrektor powinien ustalić z organem prowadzącym.

czytaj więcej »

Już jutro, 22 października 2013 r., sejm zdecyduje czy odbędzie się referendum w sprawie obniżenia obowiązku szkolnego. Jeżeli sejm zarządzi przeprowadzenie referendum to o ostatecznej treści pytań zdecyduje sejmowa komisja ustawodawcza.

czytaj więcej »

11 października 2013 r. Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą połowa sześciolatków z rocznika 2008 pójdzie do szkoły już 1 września 2014 roku.

czytaj więcej »

Od nowego roku ZNP chce uruchomić Portal pracy dla nauczycieli - internetową giełdę pracy w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy pracodawcami i nauczycielami poszukującymi zatrudnienia.

czytaj więcej »

Dyrektor musi zgodzić się na rezygnację pracownicy z urlopu rodzicielskiego tylko wtedy, gdy złożyła ona wniosek o jego udzielenie razem z wnioskiem o dodatkowy urlop macierzyński w terminie do 14 dni od dnia porodu. Jeżeli wniosek został złożony później, pracodawca może, ale nie ma obowiązku zgody na przerwanie urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej »

Nauczyciel powinien realizować godziny karciane w ramach każdego stosunku pracy. Przy pełnym etacie nauczyciel realizuje pełny wymiar godzin karcianych, zaś w ramach zatrudnienia w niepełnym wymiarze zajęć realizuje proporcjonalnie obniżony wymiar godzin karcianych.

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują przypadków, które uniemożliwiają udział uczniów w projekcie edukacyjnym, zatem to dyrektor decyduje, jakie przypadki kwalifikują ucznia do zwolnienia z realizacji projektu.

czytaj więcej »

wiper-pixel